نمایه نویسندگان

آ

 • آب برین، سیف الدین نقدی بر مقالۀ «تأملى در نسخۀ دیوان خاقانى کتابخانۀ مجلس» از سعید مهدوى‌فر [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 181-196]
 • آذرمینا، محمد تقی یافته‌هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی براساس نسخه‌های خطّی آثار وی و دیگران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 165-197]
 • آرام، یوسف بررسی گفتمان‌نما‌های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 41-63]
 • آزاد، امید بررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 197-221]
 • آژیده، نسرین نقش کمیت نماها بر حضور بند موصولی در زبان فارسی گفتاری [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-49]
 • آصفی، نیما نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق2 [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 169-196]
 • آقاگل زاده، فردوس بررسی فرایند ترکیب و دسته‌بندی آن از نظر معنایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 143-172]
 • آلیانی، فرشته ویژگی‌های زبانی و محتوایی دوبیتی‌های عامیانة تالشی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 137-159]
 • آلیانی، فرشته بررسی مؤلفه‌های زبانی شعر کودک در ترانه‌های کودکانه و لالایی‌های تالشی جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 139-160]
 • آنت، ساجده مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 121-146]
 • آهنگر، عباسعلی بررسی و دسته‌بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 93-115]
 • آهنگر، عباسعلی رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]

ا

 • ابراهیمی دینانی، آرزو فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • ابوالحسنی چیمه، زهرا بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]
 • احمدی، شیدا بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]
 • اخلاقی، فریار رده‌شناسیِ ترتیبِ واژه‌ها در دو گونۀ غربی و شرقیِ زبانِ گیلکی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • ایزدی، اورنگ نمونه‌هایی از بومی‌سازی اسامی خاص در متن کتیبۀ بیستون [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-44]
 • ایزدی فر، راحله تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]
 • اسکندری ورزلی، حسین نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-112]
 • اصغرپور، هاجر تکیه واجی در زبان گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، رضا تحلیل و بررسی تنوع واژگانی در آبادی‌های شهرستان خرم‌آباد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 103-128]
 • اندی، سید تقی بررسی فرایند ترکیب و دسته‌بندی آن از نظر معنایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 143-172]
 • انصاریان، شادی پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]

ب

 • باقری خلیلی، علی اکبر گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 235-260]
 • باقرزاده کاسمانی، مراد تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 245-263]
 • بامشادی، پارسا پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • بخشی زاده گشتی، یوسف صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 7-33]
 • بیدی، مریم بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 67-93]
 • بدخشان، ابراهیم ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]
 • براتی خوانساری، محمود تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 189-211]
 • برکت، بهزاد زنانگیِ نوشتار: دیباچه‌ای بر روش‌شناسی نسبت زبان و جنسیت [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]
 • بقایی، سیده عاطفه زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 55-71]

پ

 • پورالخاص، شکرالله آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]

ت

 • تابعی، رؤیا فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]
 • تسلیمی، اقبال بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 57-71]
 • تسلیمی، علی بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 57-71]
 • تفرجی یگانه، مریم فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریة بهینگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 161-179]
 • تفکری رضایی، شجاع فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]
 • توانگر، منوچهر زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]

ث

 • ثمری، طاهره توالی صفات در زبان فارسی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 7-21]

ج

 • جاوید، سیده سحر تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • جعفری، شکوفه نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • جعفری، شکوفه «جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-30]
 • جعفری، فاطمه تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعۀ موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]
 • جعفری دهقی، شیماء بررسی تاریخی بن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش های بلوچیِ غربی) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 261-273]
 • جعفرزاده کرچنکی، محسن تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 245-263]
 • جم، بشیر سرنام‌های دوسطحی در زبان فارسی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • جم، بشیر بست چاکنایی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 73-92]
 • جهان پناه، الهه گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • جهانفر، نعمت فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریة بهینگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 161-179]

ح

 • حسینقلیان، میترا نگاهی تاریخی به ساخت تکرار و افزوده‌های میانی و تبیین آن در چارچوب نظریۀ صرف ساخت‌محور [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 197-210]
 • حسینی لرگانی، مریم بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]
 • حسینی ماتک، الهه ویژگی‌های آوایی شمال غربی در گیلکی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • حق بین، فریده نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]

خ

 • خاتمی، احمد تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 95-120]
 • خانبابازاده، کیومرث تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • خانی حبیب آبادی، علی تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 189-211]
 • خدادادیان، مهدی آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]
 • خزانه دار لو، محمدعلی نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]

د

 • دامنی، سعید بررسی تاریخی بن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش های بلوچیِ غربی) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 261-273]
 • دانای طوس، مریم تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • دانای طوس، مریم بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 173-195]
 • دانای طوس، مریم نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشور کیان، علی بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]
 • داوری، شادی حالت غیرفاعلی در تالشی: موردی از هم‌آیندی حالت، چندمعنایی و دستوری‌شدگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • داوری، شادی نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • داوری، شادی «جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-30]
 • داوری اردکانی، نگار پسوندهای اشتقاقی «-ین» و «-ینه» در چارچوب ساخت‌واژۀ ساختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • دبیر مقدم، محمد گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 133-149]
 • دستلان، مرتضی نمود تکرار در زبان فارسی؛ نگاهی نو برپایۀ سازوکار دوگان‌سازی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • دهقان، مسعود قالب‌های معنایی فعل «خواندن» در فارسی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

ر

 • راسخ مهند، محمد توالی صفات در زبان فارسی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 7-21]
 • راسخ مهند، محمد بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • راسخ مهند، محمد تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام‌ اندامِ سر در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 7-35]
 • رجبی، خدیجه نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • رحیمیان، جلال تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • رزاقی، سیدطیب پی‌بست‌ها و پیش‌بست‌های ضمیری در گویش ابوزیدآبادی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 133-155]
 • رضایی، والی صفت‌های فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • رضایی، والی تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 37-61]
 • رضایی، والی نوآوری‌های دستوری طنزآمیز در مطبوعات معاصر از دیدگاه دستور کاربردبنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 53-75]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم سازوکارهای به‌واژه‌سازی در رمان‌های دورۀ مشروطه مطالعۀ موردی؛ سرگذشت یتیمان، مصاحبه، نیرنگ سیاه [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 103-124]
 • رضاقلی فامیان، علی گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • رفاهی، بهاره سازوکارهای به‌واژه‌سازی در رمان‌های دورۀ مشروطه مطالعۀ موردی؛ سرگذشت یتیمان، مصاحبه، نیرنگ سیاه [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 103-124]
 • روحی، مهری بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • روشن، بلقیس بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]

ز

 • زارع، آمنه بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • زرشناس، زهره بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 129-152]

س

 • سادات ابراهیمی، سید منصور ذکر شمه‌ای از محاسن نسخة تهران در خوانش دیوان خاقانی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 79-101]
 • سبزعلی، زهرا تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • سبزعلیپور، جهاندوست نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-112]
 • سبزعلیپور، جهاندوست تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 163-184]
 • سیدآقایی رضایی، سیده مهنا وام واژه های روسی در گویش گیلکی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 169-187]
 • سلطانی، بهروز نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • سلطان محمدی، امیر ذکر شمه‌ای از محاسن نسخة تهران در خوانش دیوان خاقانی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 79-101]
 • سمیع زاده، رضا یافته‌هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی براساس نسخه‌های خطّی آثار وی و دیگران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 165-197]

ش

 • شاهسواری، اعظم گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 133-149]
 • شیبانی فرد، فاطمه بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 129-152]
 • شیخی، سحر تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-54]
 • شیخ سنگ تجن، شهین تکرار در گویش تالشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • شریفی، شهلا مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-69]
 • شریفی، شهلا کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 113-126]
 • شرف زاده، محمدحسین بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • شعبانی، منصور گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • شعبانی، منصور نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیعی، ابراهیم نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق2 [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 169-196]
 • شمشیرگرها، محبوبه بررسی واژه‌های غریب و نادر گونة هروی کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هرات [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 73-94]

ص

 • صادقی، وحید تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • صادقی، وحید تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-54]
 • صادقی، وحید بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 67-93]
 • صادقی، وحید تکیه واجی در زبان گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبوری، نرجس بانو کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 113-126]
 • صحرائی، رضامراد در جست‌وجوی مفهوم دستور آموزشی در آموزش زبان دوم؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-45]
 • صدیق ضیابری، رویا «جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-30]
 • صدیقی نژاد، سپهر توصیف دستگاه فعلی گویش کُرْتَه رایج در قلعه‌گنج (کرمان) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • صدیقی نژاد، سپهر مطالعۀ تاریخی سه جفت‌‌آوای خاص در گونۀ رودباریِ قلعه‌گنج (کرمان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 113-131]
 • صراحی، محمد امین مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 121-146]
 • صراحی، محمد امین بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 173-195]
 • صفایی سنگری، علی بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 7-29]
 • صفری، علی دستور ساختمدار: شواهدی از گروه اسمی مرکب در زبان فارسی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 57-73]

ط

 • طالبی، الهه تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 127-148]
 • طاهری، اسفندیار ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 151-168]
 • طاهری، اسفندیار ویژگی‌های آوایی شمال غربی در گیلکی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]
 • طبیب زاده، امید صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 7-33]
 • طبیب زاده، امید وزن‌های دوری چندپاره [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 129-141]

ع

 • عباس زاده، فرنگیس تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 231-244]
 • علیپور، اسماعیل معرفی سروده‌هایی از شاخة ادبیات شفاهی ایران: سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 113-131]
 • علیزاده، علی مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-69]
 • عموزاده، محمد زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]

غ

 • غیاثی زارچ، ابوالقاسم تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعۀ موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]

ف

 • فاروقی، جلیل اله تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 127-148]
 • فاضلی، فیروز ویژگی‌های زبانی و محتوایی دوبیتی‌های عامیانة تالشی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 137-159]
 • فتوحی اصفهانی، فرناز تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 95-120]
 • فلاحتی، محمّد هادی یافته‌هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی براساس نسخه‌های خطّی آثار وی و دیگران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 165-197]

ق

 • قادری نجف آبادی، سلیمان زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]
 • قاسمی، حسین تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 245-263]
 • قاسم‌زداه، سیدعلی ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 153-173]
 • قافله‌باشی، سید اسماعیل ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 153-173]
 • قانع، زهرا تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 37-61]
 • قربانپور دلیوند، سمیه بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 7-29]
 • قسمت پور، بهروز گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • قیطوی، عامر فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر رکن‌های پنج‌هجایی در عروض عربی و فارسی و کارکرد آنها در عروض فارسی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 45-65]

ک

 • کارگر، مهدی دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 169-193]
 • کرانی، اکرم ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]
 • کرد زعفرانلوکامبوزیا، عالیه بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]
 • کریمی، امین صفت‌های فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • کریم پور، نسرین بررسی مؤلفه‌های زبانی شعر کودک در ترانه‌های کودکانه و لالایی‌های تالشی جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 139-160]
 • کریمی دوستان، غلامحسین ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-91]
 • کرمزاده هفتخوانی، یاسر گزارش علمی کنفرانس بین‌المللی اقوام بومی منطقة قفقاز و کاسپین، نظر به واقعیت‌های علمی و تحریف [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-203]
 • کریمی مقدم ارانی، اسماء نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]
 • کمالی عنبران، رویا بررسی ‌‌فرایندهای واجی ‌گویش شمالی زبان تالشی (گونة‌ عنبرانی) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 185-197]
 • کوچکی زاد، کتایون بررسی حدنمایی حروف اضافه در زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]

گ

 • گرجیان، بهمن تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 231-244]
 • گلفام، ارسلان بررسی فرایند ترکیب و دسته‌بندی آن از نظر معنایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 143-172]
 • گندمکار، راحله تحلیل معنایی گواه‏نمایی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 99-120]
 • گندمکار، راحله تعبیر کنایه در زبان فارسی بر مبنای دیدگاهی ادراکی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 269-286]

م

 • متولیان نایینی، رضوان تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 37-61]
 • محمدی، فرهاد گونه‌ای از بیان سوگند با ساختِ نحوی شرط [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 125-143]
 • محمدی، مریم بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • مرادی، ابراهیم بررسی و دسته‌بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 93-115]
 • میرانی، جبار ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-91]
 • میردهقان، مهین ناز تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 95-120]
 • میرزائی، آزاده نفی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 223-247]
 • مشتاق مهر، رحمان ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 51-77]
 • مشکین فام، مهرداد بررسی گفتمان‌نما‌های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 41-63]
 • مصطفوی، پونه رده‌شناسیِ ترتیبِ واژه‌ها در دو گونۀ غربی و شرقیِ زبانِ گیلکی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • مطلبی، محمد مطالعۀ تاریخی سه جفت‌‌آوای خاص در گونۀ رودباریِ قلعه‌گنج (کرمان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 113-131]
 • مطلبی، محمد بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 129-152]
 • معین نجف آبادی، زهرا نوآوری‌های دستوری طنزآمیز در مطبوعات معاصر از دیدگاه دستور کاربردبنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 53-75]
 • مغانی، حسین رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • مفیدی، روح الله مراحل اولیۀ شکل‌گیری نشانۀ نمود کامل در مقطعی از فارسی نو: رهیافتی از اطلس زبانیِ کنونی به اطلس تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 7-28]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 127-148]
 • ملایی پاشایی، سیف الله گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • ملکی، ساسان تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام‌ اندامِ سر در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 7-35]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 197-221]
 • منصوری، مجید نقشِ شاهدهای شعریِ فرهنگ‌ها در تصحیحِ بیت‌هایی از سنایی و مولوی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-61]
 • مهدویان، سیده زینب نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولایی، چنگیز فعل در گویش کلاسوری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-65]
 • مولایی کوهبنانی، حامد مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-69]

ن

 • نادری، فرانک ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]
 • ناصری، زهره سادات تحلیل ریزنحوبنیان حروف اضافۀ فضایی در زبان تاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصیری، سجاد آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]
 • نصراللهی، یدالله ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 51-77]
 • نصرتی سیاهمزگی، علی ساخت واژگان خویشاوندی تالشی با رویکرد اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • نظامی عنبران، مهناز ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 51-77]
 • نظری چروده، احمدرضا دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 169-193]
 • نعیمایی عالی، شفیع نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • نغزگوی کهن، مهرداد بیان مالکیت در تالشی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 117-136]
 • نغزگوی کهن، مهرداد حالت غیرفاعلی در تالشی: موردی از هم‌آیندی حالت، چندمعنایی و دستوری‌شدگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • نغزگوی کهن، مهرداد زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 55-71]
 • نغزگوی کهن، مهرداد نقش کمیت نماها بر حضور بند موصولی در زبان فارسی گفتاری [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-49]
 • نیک گهر، سیده فاطمه گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 235-260]
 • نگارش، الناز نمونه‌هایی از بومی‌سازی اسامی خاص در متن کتیبۀ بیستون [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-44]
 • نویدی ملاطی، علی ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 153-173]
 • نوریان، سیدمهدی تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 189-211]

و

 • واخیده، محمد بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 173-195]
 • واعظی، هنگامه بررسی حدنمایی حروف اضافه در زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • ویسی، الخاص تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 231-244]
 • ولی پور، مونا نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • وهابیان، بهناز قالب‌های معنایی فعل «خواندن» در فارسی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

ه

 • هادی زاده، محمد جواد در جست‌وجوی مفهوم دستور آموزشی در آموزش زبان دوم؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-45]
 • هدایت، ندا بررسی مؤلفه‌های توالی واژه‌ و هم‌بستگی آنها با توالی مفعول/ فعل در گویش تاتی گیفان، براساس دیدگاه رده‌شناختی درایر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-196]