تکیه واجی در زبان گیلکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

در این مقاله به بررسی توزیع واجی تکیه در واژه‌های گیلکی پرداختیم. برای این منظور واژه‌هایی از چهار طبقۀ صرفی-نحوی اسم، صفت، قید و فعل جمع‌آوری شد که در آنها الگوی تکیۀ واجی بسته به ساختمان صرفی واژه‌ها متفاوت بود. داده‌های هدف پژوهش را 14 گویشور بومی گیلکی تلفظ کردند. صورت آوایی داده‌ها بازنویسی و محل وقوع تکیه در واژه‌ها مشخص گردید. بررسی‌‌ها نشان داد تکیۀ واژه‌های گیلکی برمبنای یک قاعدۀ عام واجی بر روی هجای پایانی است ولی وجود برخی وندها منجر به توزیع واژه‌ها با تکیۀ غیرپایانی در زبان گیلکی می‌شود. برای آنکه الگوهای متنوع تکیه‌ای در واژه‌های گیلکی را در چهارچوب یک انگاره تحلیلی جامع تبیین کنیم، از سطوح سلسله‌مراتبی واج‌شناسی نوایی استفاده کردیم. براین­اساس، نشان دادیم الگوی تکیۀ واجی در گیلکی یا از قاعدۀ تکیه‌گذاری در سطح واژه واجی تبعیت می‌کند که براساس آن هجای پایانی در واژه‌های واجی حامل تکیه است یا مبتنی­بر قاعدۀ تکیه‌گذاری در سطح گروه واجی است که براساس ­آن هجای قوی در سمت چپی‌ترین واژه واجی در گروه واجی تکیه دریافت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسلامی، م. 1388. «تکیه در زبان فارسی»، پردازش علائم و داده‌ها، 4 (11): 3-12.
بی­جن­خان، م. 1392. نظام آوایی زبان فارسی. تهران: سمت
جم، ب. 1398. تقابل­های تکیه­ای واژگانی و فراواژگانی در زبان فارسی. جستارهای زبانی، 1 (49): 99-127.
راستارگوییوا، و. و دیگران. 1395. زبان گیلکی، رشت: فرهنگ ایلیا.
سامعی، ح. 1374. «تکیۀ فعل در زبان فارسی- بررسی مجدد». نامه فرهنگستان، 1 (4): 6-21.
صادقی، و. 1397. ساخت نوایی زبان فارسی. تهران:سمت
وحیدیان کامیار، ت. 1357. نوای گفتار در زبان فارسی. اهواز: دانشگاه جندی شاپور.
BiJen Khan, M., Sheykhzadegan, J., Bahrani, M., and Ghayoomi, M. 2011. “Lessons from building a Persian written corpus: Peykare”. Language Resources and Evaluation 45, 2 (2011): 164-143.
Cardinaletti, A. 2008. “On different types of clitic clusters”. In The Bantu–Romance Connection, ed. by C. De Cat and K. Demuth, 41–82. Amsterdam: Benjamins.
Colantoni, L. & Cuervo, M. C. 2013. “Clíticos acentuados”. In Laura Colantoni & Celeste Rodríguez Louro. Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina, 143-157. Madrid: Iberoamericana.
Colantoni, L., Hualde, J. I., & Isasi, A. I. 2019. “Stressed Clitic Pronouns in Two Spanish Varieties: A perception study”. Catalan Journal of Linguistics, 18: 105-29, doi.org/10.5565/rev/catjl.260 [View: 23-03-2022].
Cutler, A. 2005. “Lexical stress”. In D. B. Pisoni & R. E. Remez (Eds.), The handbook of speech perception (pp. 264-289). Oxford, UK: Blackwell.
Cutler, A. 2009. “Greater sensitivity to prosodic goodness in non-native than in native listeners”. J. Acoust. Soc. Am. 125, 3522–3525. DOI: 10.1121/1.3117434
Ferguson, C. 1957. “Word stress in Persian”. Language, 33, 123-135.DOI: 10.2307/410724
Hyman, Larry M. 2006. “Word-prosodic typology”. Phonology 23: 225–57.  DOI:10.1017/s0952675706000893
Hyman, Larry M. 2009. “How (not) to do phonological typology: the case of pitch-accent”. Language Sciences 31: 213–38.  DOI: 10.1016/j.langsci.2008.12.007
Hyman, L. M. 2014. “Do all languages have word accent?”, In van der Hulst, H. (ed.) Word Stress: Theoretical and Typological Issues. Cambridge: Cambridge University Press.  DOI: 10.1017/cbo9781139600408.004
Kahnemuyipour, A. 2003. “Syntactic categories and Persian stress”. Natural Language and Linguistic Theory, 21(2): 333-379.  DOI: 10.1023/a:1023330609827
Klassen, G. & Patience, M. 2016. “Stressed clitics in Argentine Spanish: Which way does the clitic lean?” In Alejandro Cuza, Lori Czerwionka & Daniel Olson (eds.). Inquiries in Hispanic Linguistics: From theory to empirical evidence, 149-169. Amsterdam: John Benjamins.
Ladd, D.R. 1996. Intonational phonology. Cambridge University Press.
Nadeu, M., Simonet, M., & Llompart, M. 2017. Stress postverbal pronominals in Catalan. Probus 29(1): 119-162.
Nespor, M.& I. Vogel 1986. Prosody Phonology. Dordercht: Foris Publication.
Pescarini, D. 2013. “Clitic clusters in early Italo-Romance and the syntax/phonology interface”. In Challenging Clitics, ed. by Christine Meklenborg Salvesen & Hans Petter Helland, 255-282 Amsterdam: Benjamins.
Pescarini, D. 2018. “Stressed enclitics are not weak pronouns A plea for allomorphy”. Romance Languages and Linguistic Theory, 14: Selected papers from the 46th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Stony Brook, 2018, ff10.1075/rllt.14.13pes.
Rahmani, M. 1985. Ethnography of Language Change: An Ethnolinguistic Survey of the Gilaki Language. Ph.D. dissertation, University of Oklahoma, 1985.