تکیه واجی در زبان گیلکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.22124/plid.2022.21627.1591

چکیده

در این مقاله به بررسی توزیع واجی تکیه در واژه‌های گیلکی پرداختیم. برای این منظور واژه‌هایی از چهار طبقه صرفی-نحوی اسم، صفت، قید و فعل جمع‌آوری شد که در آن‌ها الگوی تکیۀ واجی بسته به ساختمان صرفی واژه‌ها متفاوت بود. داده‌های هدف پژوهش را 14 گویشور بومی گیلکی تلفظ کردند. صورت آوایی داده‌ها بازنویسی و محل وقوع تکیه در واژه‌ها مشخص گردید. بررسی‌‌ها نشان داد تکیه واژه‌های گیلکی بر مبنای یک قاعدۀ عام واجی بر روی هجای پایانی است ولی وجود برخی وندها منجر به توزیع واژه‌ها با تکیۀ غیرپایانی در زبان گیلکی می‌شود. برای آن که الگوهای متنوع تکیه‌ای در واژه‌های گیکلی را در چهارچوب یک انگاره تحلیلی جامع تبیین کنیم، از سطوح سلسله‌مراتبی واج‌شناسی نوایی استفاده کردیم. بر این اساس نشان دادیم الگوی تکیه واجی در گیلکی یا از قاعدۀ تکیه‌گذاری در سطح واژۀ واجی تبعیت می‌کند که بر اساس آن هجای پایانی در واژه‌های واجی حامل تکیه است و یا مبتنی بر قاعدۀ تکیه‌گذاری در سطح گروه واجی است که بر اساس آن هجای قوی در سمت چپی‌ترین واژۀ واجی در گروه واجی تکیه دریافت می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات