اعطای رتبه علمی - پژوهشی از شماره اول (بهار و تابستان 1395) نشریه «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» دانشگاه گیلان

اعطای رتبه علمی - پژوهشی از شماره اول (بهار و تابستان 1395) نشریه «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» دانشگاه گیلان

 براساس نامة شماره 3/18/28751/ مورخة 1396/2/17 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «زبان فارسی و گویش­ های ایرانی» با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید.