اضافه شدن اعضای هیأت تحریریه

با توجه به ابلاغ وزارت علوم مبنی بر ضرورت اجرای کامل آیین‎نامه اجرایی مجلات، تغییراتی در اعضای هیأت تحریریه مجله «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» برابر آیین‎نامه اجرایی بشرح زیر ایجاد گردید.

آقایان دکتر منصور شعبانی از دانشگاه گیلان،  دکتر پارسا یعقوبی جنبه‎سرائی از دانشگاه کردستان، استاد لودویگ پاول از دانشگاه هامبورگ آلمان و استاد گارنیک آساطوریان از دانشگاه روسی – ارمنی (اسلاونی) ایروان، ارمنستان  به اعضای هیأت تحریریه اضافه شدند.