زبان فارسی و گویش های ایرانی (PLID) - اهداف و چشم انداز