اعلام نتیجه ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات کشور در سال 1399

نشریه «زبان فارسی و گویش های ایرانی»  در آخرین ارزیابی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در سال 1399 حائز رتبه «الف» شد.