زبان فارسی و گویش های ایرانی (PLID) - اصول اخلاقی انتشار مقاله