دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1401، صفحه 7-287 (پیاپی 13) 
پراکندگی زبانی در استان مرکزی

صفحه 203-216

10.22124/plid.2023.22965.1615

ذبیح اله کمیجانی بزچلویی؛ مریم سادات غیاثیان؛ مرتضی طاهری اردلی


فعل در گویش کتولی

صفحه 265-287

10.22124/plid.2023.22041.1601

سعید وحیدفر؛ فرح زاهدی؛ فاطمه جدلی