تحلیل ریزنحوبنیان حروف اضافۀ فضایی در زبان تاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به شیوة تحلیلی-توصیفی به بررسی حروف­اضافۀ فضایی در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو می­پردازد. در این رویکرد، گره­های پایانی در ساخت­های نحوی کوچک­تر و ریزتر از یک تکواژ هستند و به عبارتی، چندین پایانه می­تواند با یک تکواژ در نمودار درختی نمایانده شود. تاتی زبانی پس­اضافه­ای است. حروف­­اضافۀ فضایی  به دو دسته تقسیم می­شود، حروف‌اضافة واژگانی با گروه جزءمحوری نمایانده می­شود و حروف­اضافة نقشی در دو هستة مکان و مسیر قرار می­گیرد. براساس رویکرد ریزنحو، تجزیۀ گروه حرف‌اضافه­ای به صورت] گذر]مبدأ] مقصد] مکان]جزءمحوری]گروه­حالت]گروه­حرف­تعریف[[[[[[[[ انجام می­گیرد. در این زبان مسیرنمای مقصد در اکثر موارد نمود آوایی ندارد. برهمین­اساس، فعل حرکتی مؤلفة ]+جهتی[ را به هستۀ مقصد اعطا می­کند و تکواژی که هستۀ فعل را واژگانی می­کند درواقع هستۀ مقصد را نیز واژگانی می­کند. مکان­نما، مسیرنمای مبدأ و گذر با پس­اضافۀ -a (da) صورت­بندی می­شود. یکی از اصول ریزنحو، اصل فرامجموعه است که بیان­کنندۀ وجود همتابینی در تکواژهاست. الگوی همتابینی در این زبان به صورت «مقصد≠ مکان­= مبدأ= گذر» و از جمله الگوهایی است که در میان زبان­های دنیا نادر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دبیرمقدم، م.  1392. ­رده­شناسی زبان­های ایرانی. سمت.
دبیرمقدم، م. و ناصری، ز. 1396الف. «هم­شکلی مسیرنماها در برخی از زبان­های ایرانی: رویکردی ریزنحوبنیان». در پژوهش­های زبان­شناسی. ۹ (1): ۵۳-۷۶.
دبیرمقدم، م. و ناصری، ز. 1396ب . «حذف مکان­نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان». در زبان­شناسی تطبیقی. ۷ (14): ۱-۲۲.
طاهری، عباس. 1388. بررسی گویش تاتی تاکستان. نشر سال.
مرادی، ا.، آهنگر، ع. و کریمی­دوستان، غ. 1395. «حرکت اجزای پیرااضافه­ها در زبان کردی (گویش سورانی) بر پایة نحو ذره­بنیاد». در پژوهش­های زبانی. 7 (2): 77-96.
مرادی، ا.، آهنگر، ع. و کریمی­دوستان، غ. 1397. «بررسی نحوی- معنایی پیرااضافه­های زبان کردی (گویش سورانی) بر پایة نحو ذره­بنیاد». در زبان­پژوهی. ۱۰ (26): ۱۰۷-۱۳۸.
مرادی، ا.، آهنگر، ع. و کریمی­دوستان، غ. 1398. «بررسی نحوی- معنایی چند حرف‌اضافة سادة زبان کردی (گویش سورانی) بر پایة نحو ذره­بنیاد». در پژوهش­های زبانی. 10 (1): ۱۴۱-۱۶۰.
Abney, S. 1987. The English noun phrase in its sentential aspect. Doctoral dissertation. Massachusetts Institute of Technology
Ayano, S. 2001. The layered internal structure and the external syntax of PP. PhD thesis. Durham University.
Borer, H. 2005. The Normal Course of Events. Oxford University Press.
Chomsky, N. 1981. Lectures on government and binding. Foris Publication
Dékány, É. 2009. “The Nanosyntax of Hungarian postpositions”. Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. 41-76. CASTL. University of Tromsø.
Grimshaw, J. 2005. Words and Structure. CSLI Publications.
Jackendoff, R. 1973. “The base rules for prepositional phrases”. In Festschrift for Morris Halle.­ Edited by Stephen Anderson and Paul Kiparsky. 345-356. Holt, Rinehart and Winston.
Koopman, H. 2000. “Prepositions, Postpositions, Circumposition, and Particles”. In The Syntax of Specifiers and Heads, edited by Hilda Koopman, 204-260. Routledge, London.
Pantcheva, M. 2006. “Persian Preposition Classes”. In Tromsø Working Papers on Language and Linguistics: Nordlyd 33.1. Special issues on Adpositions. Edited by Peter Svanonius, 1-25. University of Tromsø.
Pantcheva, M. 2009. “Directional Expressions Cross-linguistically: Nanosyntax and Lexicalization”. Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. 7-39. CASTL. University of Tromsø.
Pantcheva, M. 2010. “The syntactic structure of Locations, Goals and Sources”. In Linguistics, 48: 1043-1082.
Pantcheva, M. 2011. Decomposing Path: The Nanosyntax of Directional Expressions. Ph.D Thesis. University of Tromsø.
Ramchand, G. 2008. Verb Meaning and the Lexicon: A first phase syntax. Cambridge University Press.
van Reimsdijk, H. and Huybregts, R. 2002.  “Location and Locality”. In Progress in Grammar: Articles at 20th Anniversary of the Comparison of Grammatical Models Group in Tilburg, edited by Marc van Ostendrop and Elena Anagnostopoulou, 1-23. Meertens Institute, Amesterdam.
Romeu, J. 2013. “The Nanosyntax of Path”. Available at http://www.academia.edu.
Roy, I. and Svenonius, P. 2009. “Complex prepositions”. Available at ling.auf.net/ lingbuzz/000850/current.pdf Savu, Carmen, F. (2013). Lexicalizing Romanian Path in Nanosyntax. Available at http://www.ling.auf.net/lingbuzz/.
Savu, C.F. 2013. “Lexicalizing Romanian Path in Nanosyntax”. Available at http://ling.auf.net/lingbuzz/001806/current.pdf.
Starke, M. 2009. “Nanosyntax: A short primer to a new approach to language”. In Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. 1-6. CASTL. University of Tromsø. Available at www.ub.uit.no/munin/nordlyd.
Svenonius. P. 2006.. “The emergence of Axial Parts”. In Tromsø Working Papers on Language and Linguistics. Nordlyde 33.1, special issue on adpositions. Edited by Peter Svenonious. 49-77. University of Tromsø. 
Svenonius. P. 2008. “Projections of P”. In Syntax and Semantics of Spatial P. Edited by Anna Asbury, Jakub Dotlačil, Berit Gehrke, and Rick Nouwen, no.120 in Linguistik Aktuell, 63-84. John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia.
Svenonius. P. 2009. Space Seminar. Class lecture. CASTL. University of Tromsø.
Svenonius. P. 2012. “Structural Decomposition of Spatial Adpositions”. In The Meaning of P. Ruhr University of Bochum.
Yar-Shater, E. 1962. “The Tati Dialect of Ramand”. Available at https://archive. org/stream/TatiRamand/TheTatiDialectsOfRamand_djvu.txt
Yar-Shater, E. 1969.  A Grammar of Southern Tati Dialect. Mouton.