دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-148 

مقاله پژوهشی

1. صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

صفحه 7-33

یوسف بخشی زاده گشتی؛ امید طبیب زاده


7. تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبان

صفحه 127-148

صدیقه سادات مقداری؛ الهه طالبی؛ جلیل اله فاروقی