دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1397، صفحه 7-155 (پیاپی 5) 

مقاله پژوهشی

بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن

صفحه 7-29

10.22124/plid.2018.7746.1155

علی صفایی سنگری؛ سمیه قربانپور دلیوند