دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، مهر 1397، صفحه 7-148 (پیاپی 6) 

مقاله پژوهشی

صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

صفحه 7-33

10.22124/plid.2018.10634.1281

یوسف بخشی زاده گشتی؛ امید طبیب زاده