دستور ساختمدار: شواهدی از گروه اسمی مرکب در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان انگیسی، دانشگاه حضرت معصومة قم

چکیده

گروه­ اسمی متمم­ساز به لحاظ معنایی متمم و به لحاظ نحوی ادات محسوب می­شود و در زبان­شناسی زایشی جایگاه‌های متفاوتی برای ادات و متمم در ساخت جمله مفروض است و راهی برای حل این تضاد وجود ندارد. مسألۀ دیگر مربوط به جایگاه­های متفاوت گروه متمم­ساز در جمله است. گروه متمم­ساز می­تواند از درون گروه اسمی خارج و در جایگاه پس از فعل ظاهر شود. زبان­شناسان در چارچوب دستور زایشی، یک ساخت را پایه و ساخت دیگر را ساخت مشتق می­دانند که در اثر حرکت گروه متمم­ساز به وجود می­آید. در این مقاله نشان می­دهیم که تحلیل مبتنی بر حرکت نمی­تواند رفتار این عناصر را به خوبی توضیح دهد. نگارنده به پیروی از نظریۀ دستور ساختمدار (گلدبرگ، 2006)، هر یک از ساخت‌های مذکور را یک ساخت مستقل در نظر می­گیرد که هیچ رابطۀ اشتقاقی بین آنها مفروض نیست. در ساختار نحوی به پیروی از فرضیۀ نحو ساده (کالیکاور و جکندوف، 2005)، از پیکربندی مسطح برای ساخت‌های نحوی استفاده می­شود که در آن ادات و متمم به‌عنوان خواهر هسته، در ساخت جمله درج می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها


Aghaei, B. (2006). Clausal Complementation in Modern Persian, Ph.D. Dissertation, University of Texas at Austin.
Barlow, M. and Kemmer, S. (2000). Usage-Based Models of Grammar. CSLI Publications/Cambridge University Press.
Barðdal, J. (2008). Productivity: Evidence from case and argument structure in Icelandic. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Boas, H.C. (ed.) (2010). Contrastive studies in Construction Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Croft, W. and A. Cruse (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hogue: Mouton.
Culicover, P. and R. Jackendoff. (2005). Simpler Syntax, Oxford: Oxford University Press.
Dabir Moghadam, M. (1982). Syntax and Semantics of Causative Constructions in Persian, Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Darzi, A. (1996). Word Order, NP-Movement, and Opacity Conditions, Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Dowty, D. (2003). The Dual Analysis of Adjuncts/Complements in Categorical Grammar,In Modifying Adjuncts, ed. Lang, Maienborn, and Fabricius-Hansen, Mouton De Gruyter.
Farudi, A. (2007). An Antisymmetric Approach to Persian Clausal Complements. Manuscript, Massachuset, Amherst University.
Goldberg, A.E. (1995). Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.
ـــــــــــــــ. (2003). Constructions: a new theoretical approach to language. Trends in Cognitive Sciences. Vol.7 No.5, 219-24
ـــــــــــــــ. (2006). Constructions At Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford, UK: Oxford University Press.
Gries, S. T. and S. Wulff (2005). Do foreign language learners also have constructions? Evidence from priming, sorting, and corpora. Annual Review of Cognitive Linguistics 3:182–200.
Israel, M. et al. (2000).  From states to events: the acquisition of English passive participles. Cognitive Linguistics 11. 1–27
Iwata, S. (2008). Locative Alternation: A Lexical-Constructional Approach. (Constructional Approaches to Language, 6.) Amserdam: John Benjamins.
Jackendoff, R. (2007). A Parallel Architecture Perspective on Language Processing, Brain Research 1164, 2-22.
Karimi, S. (1989). Aspects of Persian Syntax, Specificity and the Theory of Grammar. Ph.D. Dissertation, University of Washington.
Karimi, S. (2001). Persian Complex DPs: How Mysterious Are They? Canadian Journal of Linguistics 46.5:63–96.
ـــــــــــــــ.. (2005). A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian. Berlin: Mouton de Gruyter.
Kay, P. and Fillmore, C.J. (1999). Grammatical constructions and linguistic generalizations the What’s X doing Y? Construction. Language 75.1–34
Kayne, R. (1994).The Antisymmetry of Syntax, MIT Press.
Langacker, R. W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar 1: Theoretical Prerequisites. Stanford, CA: Stanford University Press.
ـــــــــــــــ. (1988). A usage-based model. In Topics in Cognitive Linguistics (Rudzka-Ostyn, B., ed.). 127–161. John Benjamins.
Leino, P. and J.O. Östman (2008). Language change, variability, and functional load: Finnish genericity from a constructional point of view. In J. Leino (ed.), Constructional Reorganization. 37–54. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Moyne, J and G. Carden. (1974). Subject Reduplication in Persian, Linguistic Inquiry 5, 206-249
Soheili-Isfahani, A. (1976). Noun Phrase Complementation in Persian, Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Tabaian, H. (1974). Conjunction, Relativization and Complementation in Persian, Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Tomasello, M. (2003). Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Harvard University Press.