نظام شمارش در چند زبانِ ایرانی و ناایرانیِ درون و برون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، نظام شمارشِ شماری از زبان­های رایج در درون و بُرون ایران بررسی شده‌است. روش‌شناسی پژوهش، ترکیبی از روش­شناسی استقرایی و قیاسی است؛ و داده­های آن به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بررسی شده­. هدف کانونی پژوهش، شناخت و تبیینِ ویژگی­های نظام شمارش زبان­هاست. زبان­هایی که داده­های آنها در این پژوهش بررسی و تحلیل شده، دو دسته­اند: شماری از زبان­های ترکی­تبار رایج در ایران و شماری از زبان­های ایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران. به اقتضای نیاز، در تحلیل­ها و بررسی­های مقاله، از نظام شمارش زبان­های دیگری نیز سخن به میان آمده‌است. این پژوهش نشان می­دهد که در نظام شمارش زبان­های ترکی­تبار رایج در ایران و زبان­های ایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران، گوناگونیِ چشم‌گیری دیده می­­شود؛ و زبان­های ایرانی و ناایرانی، در سطح نظام شمارش، اثرپذیری­های زیادی از یکدیگر داشته­اند. همچنین استدلال شده که برخی همانندی­های نظام شمارش زبان­های ایرانی و ناایرانی، برایند اثر تماس زبانی درازمدت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تارویردی­زاده، ن.؛ منشی­زاده، م. و شهیدی، ع. 1398. «مقایسه ارقام و سیستم شمارش قومهای کهن ایرانی با دیگر اقوام»، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 2 (21): 134- 148.
رضائی باغ­بیدی، ح. 1381. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ذکاء، ی. 1336. «گویش گلین قیه یا هرزندی»، فرهنگ ایران زمین، (5): 51-92.
جعفری مته­کلائی (آریا بزرگمهر) و فرزانه گشتاسب، م. 1396. «معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی مؤثر به حساب اعداد پهلوی»، زبان­شناخت، (2): 27 -53.
کارنگ، ع. 1333. تاتی و هرزنی، دو لهجه از زبان باستان آذربایجان، تبریز: بنگاه بازرگانی و مطبوعاتی واعظ­پور.
کرد زعفرانلو کامبوزیا، ع. و رضایی، ر.  1391. «بررسی مقابله­ای نظام اعداد در زبان فارسی و فرانسه»، پژوهش­های ادب و زبان فرانسه، (2): 7- 29.
طامه، م. 1392. «بررسی اعداد در زبان ختنی»، زبان­ها و گویش­های ایرانی، (3): 3-15.
نامور فرگی، م. و ابراهیمی، ش. 1391. «بررسی چگونگی پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسی از دیدگاه زبان­شناسی»، مجموعه مقالات هشتمین همایش زبان­شناسی- ایران:826-836.
Anonby, Christian van der Wal. 2019. “Kumzari”, The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective, Geoffrey Haig and Geoffrey Khan (editors), Berlin: De Gruyter Mouton.
Best, Elsdon. 1907. “Maori Numeration, the Vigesimal System”, The Journal of Polynesian Society, Vol. 16, No. 2(62): 94-98.
Blažek, Václav. 2019. Altaic Languages: History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar, Brno: Masaryk University Press.
Boyd, Raymond. 1989. “Number Systems in the Adamawa Branch of Niger-Congo”, African Languages and Cultures, Vol. 2, No. 2: 149-173.
Benzing, Johannes. 1959. “Das Tschuwaschische”, In: Philologiae Turcicae Fundamenta, edited by Jean Deny and Kaare Grønbech, Wiesbaden: Steiner, 695-751.
Crump, Thomas. 1997. The Anthropology of Number, Cambridge: Cambridge University Press.
Doerfer, Gerhard. 1971.  Khalaj Material, with Collaboration of Wolfram Hesche, Hartwig
Scheinhardt & Semih Tezcanm, Bloomington: Indiana University Publications.
Edelman, D. (Joy) I., Leila R. Dodykhudoeva. 2009. “The Pamir Languages”, in The Iranian Languages, edited by Gernot Windfuhr, London: Routledge.
Ekundayo, S. A. 1977. “Vigesimal Numeral Derivational Morphology: Yoruba Grammatical Competence Epitomized”, Anthropological Linguistics, Vol. 19, No. 9: 436-453.
Emmerick, Ronald. 1992 A. “Old Indian”, Indo-European Numerals, edited by Jadranka Gvozdanivć, Berlin: Mouton de Gruyter, 163-198.
Emmerick, Ronald. 1992 B. “Some Thoughts about Indo-European Numerals”, Indo-European Numerals, edited by Jadranka Gvozdanivć, Berlin: Mouton de Gruyter, 11-28.
Farris, Glenn J. 1990. “Vigesimal Systems Found in California Indian Languages”, Journal of California and Great Basin Anthropology, Vol. 12, No. 2: 172-190.
Gvozdanivć, Jadranka. 1992. “Remarks on Numeral Systems”, Indo-European Numerals, edited by Jadranka Gvozdanivć, Berlin: Mouton de Gruyter, 1-10.
Ifrah, Georges 2000. The Universal History of Numbers from Prehistory to the Invention the Computer, New York: John Wiley & Sons, Inc.
Johanson, Lars. 1998. “The Structure of Turkic”, The Turkic Languages, edited by Lars Johanson and Éva Á. Castó, London: Rutledge, 30-66.
Laufer, Berthold. 1917. “The Vigesimal and Decimal Systems in the Ainu Numerals, with Some Remarks on Ainu Phonology”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 37: 192-208.
Nykl, A. R. 1926. “The Quinary-Vigesimal System of Counting in Europe, Asia, and America”, Language, Vol. 2, No. 3: 165-173.
Róna-Tas, András. 1974. “Obščee nasledie ili zaimstvovanija?” (K probleme rodstva altajskix jazykov), Voprosy Jazykoznanija, 1974/2: 31–45.
Thomas, Cyrus. 1901. “The Vigesimal System of Numeration”, The Journal of Polynesian Society, Vol. 10, No. 2(38): 101-102.
Wiese, Heike. 2003. Numbers, Language, and the Human Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
Winter, Werner. 1992. “Some Thoughts about Indo-European Numerals”, Indo-European Numerals, edited by Jadranka Gvozdanivć, Berlin: Mouton de Gruyter, 11-28.