دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهمن 1401 (پیاپی 14) 

مقاله پژوهشی

فارسی‌ستیزی در یک سدۀ اخیر در افغانستان

صفحه 7-33

10.22124/plid.2023.24197.1626

محرم رضایتی کیشه خاله؛ بسم الله برهانی