فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بررسی نمود ایستا در محمول‌های حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی «bu:n» در کردی سورانی، گونۀ اردلان، با استناد به تقسیم‌بندی دوبخشی اسمیت، موضوع این پژوهش ‌است که داده‌های آن از گفتار روزمرۀ گویشوران کردزبان جمع‌آوری شده‌است. نتایج حاصل از واکاوی داده‌ها نشان می‌دهد محمول‌های مذکور همواره ایستا نیستند و گاه دچار نمودگردانی می‌شوند که متأثر از دو عامل است. عامل اول در نمودگردانی این افعال، فعل ربطی «bu:n» است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد کردی سورانی دو فعل ربطی به معنای «بودن» و «شدن» دارد که مصدر آنها به صورت هم‌آوا-هم‌نویسۀ «bu:n» است. چنانچه محمول حاصل ترکیب صفت و فعل ربطی «bu:n» در معنای «شدن» باشد، نمود واژگانی غیرایستا است. از سوی دیگر، تمامی محمول‌های حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی «bu:n» به معنای «بودن» نیز ایستا نیستند. عامل دوم، ماهیت صفتی است که در ساختمان محمول به کار رفته‌است. با استناد به تقسیم‌بندی صفتی اشمیت و باخ دریافتیمچنانچه صفت در این محمول‌ها به دستۀ صفت‌های طبقه‌بندی تعلق داشته باشد، محمول همواره ایستا و پایدار خواهد بود، اما صفت‌های متعلق به دستۀ صفت‌های توصیفی محمول‌هایی غیرایستا و ناپایدار می‌سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دانش‌پژوه، ف.، غ. کریمی دوستان، ز. محمدابراهیمی، و ب. روشن. 1392. «ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکواژ ستاک غیرمعلوم rā- در کردی سورانی»، زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی، (1): 53 -80.
ویسی حصار، ر. 1396. «نمود در کردی: از هستی‌شناسی تا دستور»، جستارهای زبانی، (38): 135-158.
Amin, W. O. 1979. Aspects of the Verbal Construction in Kurdish. Unpublished M.A. thesis. University of London.
Arche,M.J. 2006. “Individuals in time: Tense, aspect and the individual/stage distinction”. Journal of Linguistics, 44 (2), 514-519.
Bache, C. 1978. The Order of Premodifying Adjectives in Present-day English, Odense, Denmark: Odense University Press.
Carlson, G. 1977. Reference to Kinds in English. Ph.D. dissertation, University of Massachusetts, Amherst.
Comrie, B. 1976. Aspect. Cambridge: CUP.
Croft, W. 2010. Verbs: Aspect and argument structure. University of New York, Mexico Essex
Davidson, D. 1967. “The Logical Form of action sentences”. In The Logic of Decision and Action, N. Rescher (ed.), 81–95. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
Dowty, D. 1979. Word Meaning and Montague Grammar. Dordrecht: Reidel.
Fattah, M. M. 1997. A Generative Grammar of Kurdish. Unpublished Ph.D. Dissertation. University of Amsterdam.
Greenberg, Y. 1994. Hebrew Nominal Sentences and the Stage/Individual-Level Distinction. MA thesis, Bar-Ilan University, Israel.
Kim, D.H. 2010. “A Basic Guide to Kurdish Grammar”. http://www. click2rock.org.
Kondrashova, N. 1995. “Semantic functional projections? ∃P: Evidence from Russian” Proceedings of the Western Conference on Linguistics 24.
Koopman, H. 1992. “On the absence of Case chains in Bambara”, Natural Language & Linguistic Theory. 10:555-594.
Kratzer, A. 1995. “Stage-level and individual-level predicates”. In The Generic Book, G. Carlson and F. Pelletier (eds.), 125-175. Chicago: University of Chicago Press.
Matushansky, O. 2000. “The instrument of inversion: Instrumental case and verb raising in the Russian copula”, Proceedings of WCCFL, 19:280-301.Somerville, MA: Cascadilla Press.
McCarus, E. N. 1958. A Kurdish Grammar. Washington, Washington Plandograph Company.
Milsark, G. 1974. Existential Sentences in English. Ph.D. dissertation, MIT, Cambridge, MA.
Mirawdeli, K. 2007. A Dictionary of Kurdish Grammar. Sulaimani: Kurdology.
Nashaat Assi, R. 2011. “The Copula Verb Be in Modern English with Reference to Sourani- Dialect in Modern Kurdish”. Humanity Studies, 6:2, 1- 14
Parsons, T. 1990. Events in the Semantics of English. Cambridge, MA: MIT Press.
Sanz, M. 2000. Events and Predication. A New Approach to Syntactic Processing in English and Spanish”. Current Issues in Linguistic Theory, 207. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing House.
Schmidt, R. 1972. L’adjective de et relation en français, anglais allemande. Göppingen: Alfred Kümmerle.
Schmitt, C. 1992. “Ser and estar: A matter of aspect”, North East Linguistic Society. 22:411-426.
Smith, C.S. 1991/1997. The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer.
Tenny, C. 1987. Grammaticalizing Aspect and Affectedness, Ph.D. dissertation, MIT, Cambridge, MA.
Tenny, C. 1994. Aspectual Roles and the Syntax-Semantics Interface. Dordrecht: Kluwer.
Vendler, Z. 1967. “Verbs and times”, In Linguistics and Philosophy, Z. Vendler (ed.), 97-121.
Vendler, Z. 1957. “Verbs and times”, The Philosophical Review, 66:143-160.
Verkuyl, H. 1972. On the Compositional Nature of the Aspects. Dordrecht: Reidel.
Verkuyl, H. 1989. “Aspectual classes and aspectual composition”, Linguistics and Philosophy, 12:39-94.
Verkuyl, H. 1993. A Theory of Aspectuality: The Interaction between Temporal and a temporal Structure. Cambridge: Cambridge University Press.