دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1400، صفحه 7-286 
فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی

صفحه 77-101

10.22124/plid.2021.18607.1513

رؤیا تابعی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوی