مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه گیلان

2 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه گیلان

چکیده

کلیشه‌های جنسیتی را می‌توان از مفاهیم برجسته در حوزۀ جامعه‌شناسی زبان به‌شمار آورد. این کلیشه‌ها در همۀ سطوح زبانی، ازجمله ادبیات کودک یافت می‌شوند و در بازتولید زبان جنسیت­زده و گفتمان مردسالار نقش به‌سزایی دارند. پژوهش حاضر به بررسی این کلیشه‌ها در مجموع چهل داستان کودک در گروه سنی «الف» و «ب» پرداخته و درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی در چارچوب زبان‌شناسی فرهنگی میزان و نوع کلیشه‌های رایج در دو گروه را با یکدیگر مقایسه کند و در ادامه تفسیری زبانی و فرهنگی از این کلیشه‌ها ارائه دهد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که اگرچه در لایه­های آشکار و روبنایی زبانی از میزان کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان کاسته شده­است لیکن گفتمان مردسالار در سطح ژرف‌ساخت داستان‌های کودکان هم‌چنان حضوری پررنگ داشته و ارزش‌ها و ملاک‌های مربوط را از طریق ارائۀ چارچوب‌ها و نقش‌های جنسیت‌زده در زبان رمزگذاری کرده و به مخاطب القا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ب. 1371.  از نشانه‌های تصویری تا متن. تهران: مرکز.
سفیری، خ. 1388. جامعه‌شناسی جنسیت. تهران: جامعه‌شناسان.
شیخ رضایی، ح. 1386. «اگر زیبای خفته پسر بود»، پژوهشنامة ادبیات کودک و نوجوان، 51 (12):  54-60.
متولی، م. 1389. گفت‌و‌گو با یازده نویسندۀ زن. تهران: نیلوفر.
معینی­فر، ح. 1388. «بازنمایی کلیشه­های جنسیتی در رسانه؛ مطالعۀ موردی صفحه حوادث روزنامۀ همشهری»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، 3 (2): 4-5.
مقصودی، س. 1383. «بررسی نقش زن در داستان‌های کودکان»، پژوهش زنان، 3(2): 43.
مهران، گ. نراقی­زاده، ا. ملک‌زاده، ش. 1395. «بررسی نقش کلیشه‌های جنسیتی کتاب‌های ادبیات فارسی و زبان فارسی سال اول دبیرستان در انتخاب رشتۀ تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر»، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، 61 (16): 44 -47.
وحدانی، ف. سلیمی، ف. 1394. «بررسی کلیشه‌های جنسیتی در کتاب‌های ادبیات کودکان (زیر هفت سال)»، همایش بین­المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی: 14-16.
Alvanoudi A. 2017. The interface between language and cultural conceptualization of gender in interaction: The case of Greek. In: Sharifian F. (eds) Advances in Cultural Linguistics (pp. 125-147). Singapore: Springer.
Browne, B.A. 2013. Gender stereotypes in advertising on children’s television in the 1990s: A cross-national analysis. Journal of advertising, 27(1), 83-96.
Caesy, N. Sotoudeh, H. 2002. Television studies: The key concepts, London & New York: Routladge.
Dihn, T.N. 2017. Cultural linguistics and ELT curriculum: The case of English textbooks in Vietnam. In sharifian, F.(eds.), Advances in cultural linguistics. (pp. 721-745). Springer, Singapore.
Forker, D. 2016. Gender in Hinuq and other Nakh-Daghestanian languages. International Journal of Language and Culture, 3(1), 90-114.
Gooden, A.M., Gooden, M.A. 2001. Gender representations in notable children’s picture books: 1995-1999. Sex Roles, 45(1), 45-89.
Hunt, P. 1994. An introduction to children’s literature (Vol.37). Oxford: Oxford University Press.
Lakoff, G., Johnson, M. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago press.
Langacker, R. 1994. Culture, cognition and grammar. In M. Putz (eds.), Language contact and language conflict (pp. 25-53). Amesterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
Lutz, C. 1987. Goals, events and understanding in Ifaluk emotion theory. In N. Quinn @ D. Holland (eds.), Cultural models in language and thought (pp. 181- 238). Cambridge: Cambridge University Press.
Nishida, H. 1999. A cognitive approach to intercultural communication based on schema theory. International Journal of Intercultural Relations, 23(5), 758.
Penelope, J. 1988. Prescribed Passivity: The language of sexism. In The Nebraska Sociological Feminist Collective (eds.), A feminist ethic for social science research. Lewiston/ Queenston: Edwin Mellen Press, 38-60
Sarvasy, H. 2016. Sexless babies, sexed grandparents: Nungon gendered person terms. International Journal of Language and Culture, 3(1), 115-136.
Sharifian, F. 2009. On collective cognition and language. In H. Pishwa (Ed), Language and social cognition: Expression of social mind. Berlin: Mount de Gruyter.
Sharifian, F. 2011. Cultural conceptualizations and language: Theoretical framework and applications. Amesterdam: John Benjamins.
Sharifian, F. 2017. Cultural Linguistics. Amsterdam/PA: Benjamins.
Yu, N. 2007. Heart and cognition in ancient Chinese philosophy, Journal of Cognition and Culture, 7(1), 27.