دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری

علی خانی حبیب آبادی؛ سیدمهدی نوریان؛ محمود براتی خوانساری


11. گویش سنجی رایانشی تنوعات آوایی گویش تالشی در استان گیلان

بهروز قسمت پور؛ علی رضاقلی فامیان؛ سیف الله ملایی پاشایی


12. گزینش واژگانی رهیافتی به تحلیل شخصیت قیصر امین‌پور

سیده فاطمه نیک گهر؛ علی اکبر باقری خلیلی