دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1399، صفحه 7-263 (پیاپی 10) 
تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی)

صفحه 245-263

10.22124/plid.2020.15042.1423

محسن جعفرزاده کرچنکی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی