بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

در این مقاله به شیوۀ آزمایشگاهی به بررسی ویژگی­های واج‌شناختی فرایندهای اظهار، ادغام، اقلاب و اخفا مطابق با تعاریف مطرح در علم تجوید پرداختیم. پس، پیکرۀ صوتی قرائت­های 12 قاری (3 عرب و 9 ایرانی) که آیه­های هدف پژوهش را به دو سبک تحقیق (سرعت آهسته) و ترتیل (سرعت متوسط) تلاوت کرده بودند، جمع­آوری شد. کلمات هدف در هر آیه کلماتی بودند که در آنها همخوان خیشومی لثوی /n/ (نون ساکن) در جایگاه پایانی کلمه و در مرز بین دو کلمه در مجاورت آواهای حلقی (اظهار)، آواهای یرملون (ادغام)، انفجاری لبی (اقلاب) و همچنین آواهایی غیر از این سه دسته (اخفا) قرار داشت. نتایج حاصل از تحلیل آوایی داده­ها در دو بُعد فرکانس و زمان موج صوتی نشان داد که در دو فرایند ادغام و اقلاب یک اتفاق واجی روی می­دهد. به این صورت که /n/ با محل تولید و نحوۀ تولید بافت همخوانی مجاور همگون می­شود درحالی که مشخصه ]+خیشومی[ خود را همچنان حفظ می­کند. /n/ در اظهار، در مجاورت آواهای حلقی و چاکنایی، تولیدی به صورت گونۀ اصلی خود یعنی خیشومی لثوی دارد و در اخفا تظاهر آوایی ندارد و فقط از طریق خیشومی‌شدگی واکه پیش از آن قابل تشخیص است. یافته­های واج‌شناختی این پژوهش به­طور کلی نشان می­دهد که در طبقه‌بندی ارائه­شده از فرایندهای واجی در علم تجوید باید تجدید نظر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


بی­جن­خان، م.  1384. واج‌شناسی: نظریۀ بهینگی، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
بی­جن­خان، م. 1392. نظام آوایی زبان فارسی، تهران: سمت.
جعفری، ز. و ب. علی­نژاد. 1396. «بررسی صوت­شناختی ناحیۀ بسامدی پادسازه در خیشومی­های زبان فارسی»،  زبان­­پژوهی 9(24):  33- 58.
حبیبی، ع. 1389.  اقسام قرائت قرآن کریم، قم: دفتر نشر مصطفی.
خدابخشی، م. 1386. «تجوید: توصیفی در چارچوب واج‌شناسی زایشی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
صادقی، و. 1391. «همگونی محل تولید خیشومی تیغه­ای در زبان فارسی: فرایندی مقوله‌ای یا مدرج؟»، پژوهش­های زبانی،  (۲): 57 -75.
ضالع، محمدصالح.  1424ق. التجوید القرآنی، دراسه صوتیه فیزیائیه. قاهره: دار غریب.
کرد زعفرانلو کامبوزیا، ع. 1379. «واج‌شناسی خودواحد و کاربرد آن در فرایندهای واجی زبان فارسی»، رسالة دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان­شناسی.
Al-Hashmi, A. S. 2001. ‘The Phonology of nasal n in the Language of the Holy Qur’an’, MA. A, thesis. Sultan Qaboos University.
Ali, L., T. Gallagher, J. Goldstein, & R. Daniloff. 1970. ‘Perception of Coarticulated Nasality’, Journal of the Acoustical Society of America, 49(2), part 2: 538-540.
Beddor, P. S. 2007. ‘Nasals and Nasalization: The Relation Between Segmental and Coarticulatory Tinning’, Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (International Congress of Phonetic Sciences). Saarbrucken, Germany, ID 1728: 249-254.
Browman, C. & Goldstein. L. 1990b. ‘Tiers in articulatory phonology, with som implications for casual speech’. In Papers in laboratory phonology 1: between the grammer and the physics of speech (J. Kingston & M. E. Beckman, editor), pp.341-376. Cambridge University Press.
Durand, J. and F. Katamba. 1995. ‘Frontiers of phonology: atoms, structures, derivations’, Harlow: Longman.
Fujimura, O. 1962. Analysis of nasal consonants. The Journal of the Acoustical Society of America, 34(12), 1865-1875.
Gow Jr, D. W. 2000. Assimilation, ambiguity, and the feature parsing problem. In ICSLP-2000. vol. 2. pp. 535-538.
Gow Jr, D. W. 2001. ‘Assimilation and anticipation in continuous spoken word recognition’. Journal of Memory and Language 45, 133-159.
Gow Jr, D. W. 2002. ‘Does English coronal place pssimilation create lexical ambiguity?’. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 28, 163-179.
Gow Jr, D. W, and C. Zoll. 2002. ‘The role of feature parsing in speech processing and phonology’, MIT Working Papers in Linguistics 42: 55-68.
Hashmi S. A. 2004. The phonology of nasal "in the language of the holy Quran". MA thesis, University of Victoria.
Jun, Jongho. 1995. ‘Perceptual and Articulatory Factors in Place Assimilation: An Optimality Theoretic Approach’. Doctoral dissertation. University of California Los Angeles.
Jun, Jongho. 2004. ‘Place assimilation in Phonetically based Phonology, Bruce Hayes. Robert Kirchner, & Donca Steriade. Eds’., Cambridge; Cambridge University Press, 58-86.
Kenstowicz, M. 1994. ‘Phonology in Generative grammer’, Cambridge, MA: Blackwell.
Kohler. Klaus. 1990. Segmental reduction in connected speech in German: Phonology facts and phonetic explanations. In Speech Production and Speech Modeling. William J. Hardcastle & Alian Marchal. Eds., Dordrecht: Kluwer, 69-92.
Ladefoged. P & Maddieson. I. 1996. ‘The Sounds of the Worlds Languages’, Oxford: Blackwell.
Malecot. Andre. 1956. ‘Acoustic cues for nasal consonants’. An experimental study involving a taps-splicing technique Language, 32(2), 274-284.
Mohanan. K. P. 1993. ‘Fields of attraction in phonology’. In The Last Phonological Rule. Reflections on Constraints and Derivations. John Goldsmith. ed., Chicago: University of Chicago Press, 61-116.
Recasens. D. 1982. ‘Perception of Nasal Consonants with Special Reference to Catalan’. Status Report on Speech Research, 69, 189-226.
Johnson, K. 2003. Acoustic and Auditory Phonetics. 2nd Edition. Oxford: Blackwell Publishing.
Reetz, H. & A. Jongman. 2009. ‘Phonetics: Transcription, Production, Acoustics, and Perception’. Singpore: Wiley-Blackwell.
Stevens, K. 1998. Acoustic Phonetics. MIT Press.