تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام‌ اندامِ سر در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پیکرۀ این پژوهش، شواهدی هستند که نجفی (1378) برای اصطلاحات دارای نام­اندامِ سر ذکر کرده‌است. شیوه­های تغییرپذیری مطرح در مون (1998) و لانگ­لاتز (2006) هم چارچوب نظری­اند. یافته­ها نشان می‌دهد اصطلاحات نام­اندامی زبان فارسی به واسطۀ فرایندهای اضافه­سازی، جابه‌جایی نحوی، جایگزینی و حذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحوی به صورت پسایند­شدگی، قلب نحوی، مصدر­شدگی و اسم مصدرشدگی، مجهول­شدگی، تغییرپذیری نقشی، اضافه­سازی گروه حرف­اضافه­ای و حذف فعل دیده می­شود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق چندمعنایی و ایهام­شدگی روی می­دهد. تغییرپذیری در سطح واژگانی شامل فرایندهای اضافه­سازی اسم، صفت، قید، جایگزینی اسم، جایگزینی فعل و حذف فعل است و در سطح واژی ـ نحوی نیز اضافه­سازی یای نکره و نشانه­های جمع مشاهده شد. بررسی­ها نشان می­دهد که فرایندهای اضافه‌سازی و جابه‌جایی­ نحوی، نشانگر تمایل اصطلاحات به رعایت اصل تصویرگونگی کمیّت و تصویرگونگی پیچیدگی هستند. در عین­حال، فرایندهای چندمعنایی، ایهام­سازی، تغییرپذیری نقشی و حذف، نشان از رعایت اصل اقتصاد می­دهند.

کلیدواژه‌ها


راسخ­مهند، م. 1388. گفتارهایی در نحو، تهران: مرکز.
ـــــــــــــ. 1396. نحو زبان فارسی: نگاهی نقشی-رده­شناختی. تهران: آگه.
راسخ­مهند، م. و شمس­الدینی، م. 1391 . «طبقه بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبانشناسی شناختی». ادب­پژوهی، (20): 11- 32.
راسخ­مهند، م. و قیاسوند، م. 1393. «بررسی پیکره­بنیاد تأثیر عوامل نقشی در قلب نحوی کوتاه فارسی». دستور، (10): 163- 197.
صفوی، ک. 1392. درآمدی بر معنی شناسی. تهران: سورۀ مهر.
طباطبایی، ع. 1395.  فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
طبیب­زاده، ا. 1393الف. دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گروه­های خودگردان در دستور وابستگی. تهران: مرکز.
ـــــــــــــ.. 1393ب. «طبقه­بندی و ضبط افعال اصطلاحی فارسی». نشر دانش، (4): 20-24
ـــــــــــــ.. 1393ج. «تناوب­های آغازی/ سببی و معلوم/ مجهول در فارسی». ادب­پژوهی، (30): 9-28
عمید، ح. 1388. فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر.
قنبری، ع. 1377. بررسی مسئلۀ چندمعنایی در زبان فارسی، رسالۀ کارشناسی ارشد زبان­شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی: تهران.
نجفی، ا. 1378. فرهنگ فارسی عامیانه. تهران: نیلوفر.
نغزگوی کهن، م. و ملکی، س. 1398. «طرحواره­های مالکیت در زبان فارسی». پژوهش­های زبان‌شناسی، دانشگاه اصفهان. (20): 33-48.
Chomskey, N. 1980. Rules and Representations, New York: Colombia University Press.
Croft, W. and D. A. Cruise. 2004. Cognitive Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press.
Culicover, W, Ray J. and J. Audring. 2017." Multiword Constructions in the Grammar". Topics in cognitive sciece,1-17.
Dong, Q. P. 1971. "The Applicability of Transformation toIdioms". Papers from the 7th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 198-205.
Filmore, Ch. J., P. Kay and  K. O'corner. 1988. "Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The Case of Let Alone". Language: (64):501-538.
Fraser, B. 1970. "Idioms within a Transformational Grammar". Foundations of Language,  6(1):22-42.
Geerart, k. 2016. Climbing on the Bandwagon of Idiomatic Variation: AMulti-Methodological Approach, Ph.D Dissertation. University of Alberta.
Haspelmath, M. 2008. " Frequency vs. Iconicity in Explaining Grammatical Asymmetries". Cognitive Linguistics, 19(1):1-33.
Katz, J., and Postal, P. 1963. "The Semantic Interpretation of Idioms and Sentences Containing Them". MIT Research Laboratory of Electronic Quarterly Progress Report, (70):275-282.
Kovecses,Z., and Szabo, P. 1996. "Idioms: A View from Cognitive Semantics". Applied Linguistics, (17):326-355.
Langlotz, A. 2006. Idiomatic Creativity, Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
Liu ,W. and  H.,Shen. 2013. "Cite space II: Idiom study development trends". Journal of Arts and Humanities, (2):85-97.
Machonis, P. A. 1985. "Transformations of Verb Phrase Idioms: Passivization, Particle Movement, Dative Shift». American Speech, (60):291-308.
McCarthy, M. and F., O'Dell. 2002. English Idioms in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Makkai, A. 1972. Idiom Structure in English, The Hague: Mouton.
Moon, R. 1998. Fixed Expressions and Idioms in English, Oxford: Oxford University Press.
Nunberg, G., I.A.,Sag, and T.Wasow. 1994. "Idioms". Language,(70):491-538.
Saeed, J. 2009. Semantics, 3rd edition. Oxford: Wiley-Blackwell.
Schroder, D. 2013. The Syntactic Flexibility of Idioms. A Corpus-Based Approach, Munchen: Akademische Verlagsgemeinschaft.
Senaldi, M.,S., G. 2015. Casting light on Idiom Flexibility: A Corpus-Based Approach, M.A thesis. University of  Pisa.
Stone, M. S. 2016. The Difference between Bucket-Kicking and Kicking the Bucket: Understanding Idiom Flexibility, Ph.D Dissertation.University of Washington.
Weinreich, U. 1966. "Problems in the analysis of idioms". in Proceedings of the Summer 1966 Linguistic Forum at the University of California, Los Angeles (ed. By Jaan Puhvel): 23-81.
Wood, M. McGee. 1986. A Definition of Idiom, Bloomington, In: Indiana University Linguistics Club.
Wulff, S. 2008. Rethinking Idiomaticity: A Corpus-Based Approach, London: Continuum.
شواهد پژوهش
آل‌احمد، ج. 1326. از رنجی که می­بریم، تهران: بی­نا.
ــــــــــــ.. 1345. خسی در میقات، تهران: نیل.
ــــــــــــ.. 1331. زن زیادی، تهران: بی­نا.
ــــــــــــ.. 1333. سرگذشت کندوها، تهران: بی­نا.
ــــــــــــ.. 1340. نون والقلم، تهران: کتاب زمان.
ــــــــــــ.. 1345. مدیر مدرسه، تهران: کتابهای پرستو.
ــــــــــــ.. 1346. نفرین زمین، تهران: نیل.
ــــــــــــ.. 1356. سه تار، تهران: امیرکبیر.
استانکو، ز. 1350. پابرهنه­ها، ترجمۀ ا. شاملو. تهران: کتاب زمان.
بابامقدم، ر. 1348. اسب، تهران: صفی­علیشاه.
بزرگ علوی، م. 1357. نامه­ها، تهران: امیرکبیر.
بهرامی، م. 1347. «باغ غم». مجله جنگ اصفهان، دفتر هفتم. اصفهان.
ــــــــــــ.. 1358. «سقاخانه آینه». مجله کتاب جمعه، تهران.
پزشکزاد­، ا. 1351. دایی جان ناپلئون، تهران: صفی­علیشاه.
ــــــــــــ.. 1356. آسمون ریسمون، تهران: امیرکبیر.
چهل­تن، ا. 1358. «درد پنجم». مجله کتاب جمعه، تهران.
دهباشی، ع. 1364. نامه­های جلال آل‌احمد، تهران: پیک.
شهری، ج. 1356. حاجی دوباره. تهران: بی­نا.
ــــــــــــ.. 1357. شکر تلخ، تهران: امیرکبیر.
ــــــــــــ.. 1372. گزنه، تهران: معین-پروین.
صفوی، ع. 1350. قایقران رود پاییز، تهران: متین.
فصیح، ا. 1352. دل کور، تهران: رز.
مدنی، ح. 1348. اسمال در نیویورک، تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی صدف.
مکارمی، ا. 1342. شبگرد، تهران: آبشار.
میرصادقی، ج. 1349. درازنای شب، تهران: کتاب زمان.
ــــــــــــ..  1350.  این شکسته­ها، تهران: رز.
ــــــــــــ..  1368.  کلاغها و آدمها، مشهد: نشر نیما.
ــــــــــــ..  1369. بادها خبر از تغییر فصل می­دادند، تهران: شباهنگ.
مینوی، م. 1349. داستان­ها و قصه­ها، تهران: خوارزمی.
نوشین، ع. 1326. «خروس سحر». ضمیمۀ مجلۀ مردم، تهران.
هاشمی، ز. 1348. طوطی، تهران: روزن.
هدایت، ص. 1323. ولنگاری، تهران: بی­نا.
ــــــــــــ.. 1330الف. سه قطره خون، تهران: امیرکبیر.
ــــــــــــ..  1330ب. حاجی آقا، تهران: امیرکبیر.
ــــــــــــ..  1331. سایه روشن، تهران: امیرکبیر.
ــــــــــــ..  1333. علویه خانم، تهران: امیرکبیر.