دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1398، صفحه 7-203 (پیاپی8 ) 
تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی

صفحه 63-98

10.22124/plid.2020.12257.1334

محرم رضایتی کیشه خاله؛ مریم دانای طوس؛ کیومرث خانبابازاده