بررسی کمّی تغییر رفتار اجزای فعلی در فارسی نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار زبان‌شناسی، پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، ایران

چکیده

در زبان فارسی همکردهای فعل مرکب یا بخش فعلی موجود در عبارت‌های فعلی، خودشان فعل‌های قاموسی ساده‌ای بوده‌اند که معمولاً در این نقش جدید در معنای اصلی به کار نمی‌روند. این پژوهش به دنبال مشخص کردن این مساله است که چه افعالی در زبان فارسی نو این روند را طی کرده‌اند و کدام دسته از آنها حضوری باثبات‌تر و کدام دسته گرایشی قوی‌تر داشته‌اند تا در ساخت‌های فعلی جدید نیز به شکلی زایا در این نقش حضور یابند. برای مشخص شدن این موضوع از یک معیار کمّی آماری به نام «ضریب تغییر» استفاده شده است. با استفاده از این معیار رتبه‌بندی جدیدی برای این نوع افعال ترتیب داده شد که بازنمودی عددی از تغییر رفتار آنها را نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده شدت تغییر رفتار برخی از این افعال و میزان پایداری و ثبات برخی دیگر از آنها را نشان می‌دهد. کلمات کلیدی: همکرد، جزء فعلی، فعل مرکب، عبارات فعلی، همکردشدگی، ضریب تغییر، قفل‌واژه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A quantitative study of the change in the behavior of the verbal particles in the New Persian

نویسندگان [English]

  • Mehdi Parizadeh 1
  • Masood Ghayoomi 2
1 Ph.D student in Linguistics, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor of Linguistics, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Persian language, the light verbs of the compound verb or the verbal particles in the verb phrases are themselves simple content verbs that are usually not used in this new role in the original meaning. This research seeks to identify which verbs have gone through this process in the New Persian language and which of them have had a more stable and also productive presence in the current new constructions. To determine this issue, a quantitative statistical measure called "coefficient of variance" has been used. Using this criterion, a new rating was arranged for this type of verb, which shows a quantitative representation of their behavior change. The obtained results show the severity of the change in the behavior of some of these verbs and the stability of some of them. keywords : light verb, verbal particles, compound verb , verb phrase , coefficient of variance , lockword

کلیدواژه‌ها [English]

  • compound verb
  • verbal particle
  • coefficient of variance
  • lockword