دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1402 (پیاپی 15) 
محدودیت عملکرد فرایند هماهنگی واکه‌ای در زبان فارسی

10.22124/plid.2023.25030.1647

پرویز قاسمی؛ محمدرضا احمدخانی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا