کنکاشی در چیستی و چگونگی فرایندهای ساخت‌واژی در سیاق عامیانۀ (نو)جوانان ایرانی: موردپژوهی واژگان مورد استفادۀ کاربران رسانۀ طرفداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان‌شناسی کاربردی، بخش آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران

10.22124/plid.2023.25561.1651

چکیده

مطالعة سیاق عامیانة زبان، به دلیل ماهیت سیال، کوته‌زیست، و از حیث اجتماعی اثرپذیر آن، می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار اصحاب زبانی بگذارد. به رغم اهمیت موضوع، مطالعة این سیاق در فارسی چندان مورد اقبال قرار نگرفته است. پژوهش حاضر، با رویکردی زبان‌شناسانه و با استخراج واژگان عامیانة مورد استفادة (نو)جوانان، کوشیده تا نشان دهد چه فرایندهای ساخت-واژی غالبی در شکل‌گیری و یا تثبیت نقش عضویت درون‌گروهی آن‌ها دخیل بوده است. بدین منظور، ابتدا ۱۱۹ واژة غیررسمی از قسمت نظرات کاربران رسانة ورزشی برخط طرفداری طی بازة یک سالة (۱۴۰۱-۱۴۰۰) استخراج گردید و جهت تعیین عامیانه بودن آن‌ها، در قالب یک مقیاس ممتد غیررسمی-رسمی در اختیار نمونه‌ای مشتمل بر ۳۸۵ نفر از گویشوران بومی پسر و دختر در بازة سنی ۲۹-۱۵ قرار گرفت. سپس بر اساس قضاوت مبتنی بر شم گویشوران بومی، ۶۳ واژه به عنوان نمود سیاق، کوته‌فهرست و مورد بررسی ساخت‌واژی واقع گردید. یافته‌ها مؤید آن است که، تا آن جا که به داده‌های جستار کنونی مربوط می‌شود، از نقطه‌نظر ماهوی، سیاق عامیانة عرصة اجتماعی مزبور در قالب راهبردهای حسن‌تعبیر/سوء‌تعبیر خفیف، عموماً ماهیتی دیگر‌ستیزانه دارد. هم چنین، از حیث چگونگی ساخت، لغات با طیفی از فرایندها نظیر وام‌گیری‌، قیاس، و فرایندهای فروکاستنی هم‌چون سرواژه‌سازی و پسین‌سازی ساخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Nature and Mode of Word-formation Processes in Adolescent Iranians’ Slang: The Case of Vocabulary of Tarafdari Media Users

نویسنده [English]

  • Alireza Rasti
Associate Professor in Applied Linguistics, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran
چکیده [English]

Due to dynamicity, short-livedness, and malleability of slang, investigations into this register could provide linguists with invaluable information. Despite its significance, the study of slang, especially the type used by adolescent Iranians, has not met with a warm reception. Drawing on a linguistic approach and identifying slang words employed by young adults, this study delved into the salient word-formation processes involved and the in-group formation function fulfilled by the register in the data collected. To this end, initially 119 informal words were spotted in the user comments of the news of Tarafdari sports online media within 1400-1401. To determine whether they can be counted slang, a continuous informal-formal scale was developed and distributed among a sample of 385 male and female native speakers within the age range of 15-29. The judgment based on the native speaker linguistic hunch subsequently yielded 63 words, which were then exposed to word-formation analysis. It was found, as far as the data of this study is concerned, slang used in the aforementioned social arena essentially fulfills an othering function through euphemism/weak dysphemism. In addition, Persian slang words are created through such word-formation processes as borrowing, analogy, and some types of reduction, including initialism and backformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • slang
  • adolescent Iranians
  • word-formation processes
  • Tarafdari online media