فرآیند دوگان سازی کامل در زبان تاتی در چارچوب نظریه دوگان سازی صرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

دوگان سازی یکی از فرآیندهای ساختواژی است که در آن تمام یک واژه یا بخشی از آن برای اهدافی ساختواژی تکرار می‌شود. این فرآیند در بیشتر زبان ها دارای دو نوع کامل و ناقص است. در این تحقیق می‌کوشیم تا انواع دوگان سازی کامل در زبان تاتی را بر اساس نظریه دوگان سازی صرفی اینکلاس و زول (2005) طبقه‌بندی کنیم و کارکردهای معنایی انواع دوگان سازی کامل را در این زبان تشخیص دهیم. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد و داده‌های آن شامل حدود 150 دوگان ساخت کامل در زبان تاتی است که به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری ‌شده‌اند. در گردآوری داده‌ها از شمّ زبانی نگارنده اول نیز استفاده ‌شده است. در زبان تاتی دو نوع دوگان سازی کامل وجود دارد، دوگان سازی کامل ناافزوده و افزوده که هرکدام دارای زیرمجموعه‌های خردتری نیز می‌باشند. در این زبان عناصری از مقوله‌های دستوری اسم، صفت، فعل، قید، گروه، نام‌آوا و صوت در دوگان سازی شرکت می‌کنند. دوگان ساخت‌ها در تاتی مفاهیمی مانند تداوم یک حالت یا استمرار در انجام یک عمل، کثرت، درنگ، افزایش و کاهش شدت را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Total Reduplication in Tati within the Framework of Morphological Doubling Theory

نویسندگان [English]

  • Tahereh Dolatpour Lakeh 1
  • Mansour Shabani 2
1 M.A. in General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Associate Professor of General Linguistics, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Reduplication is a morphological process in which all or part of a word is repeated for morphological purposes. Reduplication is divided into two main types in most languages: total reduplication and partial reduplication. The present study aims to describe this process, classify different types and patterns of total reduplication, and explore its semantic functions in Tati language within the framework of Morphological Doubling Theory (Inkelas & Zoll, 2005). The data of this research, which consist of about 150 reduplication constructions in Tati, have been collected from written texts and the main author’s language intuition. The method of this research is descriptive-analytical. Among the most important findings of this study, the followings are worth mentioning: there are two main types of total reduplication in Tati, pure total reduplication and added total reduplication and each of them has some subcategories. In this language, the elements engaged in total reduplication can belong to different grammatical categories, such as nouns, adjectives, adverbs, verbs, phrases, sounds, or onomatopoeia. The semantic functions of reduplication in Tati can range from clear meanings to iconic and idiomatic meanings expressing continuation, frequency, intensity, emphasis, hesitation, increasing and decreasing. Keywords: Tati language, reduplication, morphological doubling theory, noun, intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tati language
  • reduplication
  • Morphological doubling theory
  • noun
  • intensity