موادی در آواشناسی گویش ایرونیِ زبان آسی از گویش‌های شاخۀ شرقی زبان‌های ایرانی (مطالعه موردی بر پایۀ منابع روسی)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد فیلولوژی، دانشگاه دولتی کوستا ختاگروف، ولادی قفقاز، اوستیای شمالی، روسیه

چکیده

نام‌های «آلان» / «آس» بر اوست‌ها، گونۀ آوایی از «آریا» است که خود بر « ایرونی» بودن ایشان دلالت دارد. زبان آسی در گروه ایرانی زبان‌های هندواروپایی قرار می‌گیرد. صورت نوشتاری کنونی زبان آسی به کمک الفبای سیریلیک، به سال 1844 برمی‏گردد که آ.م. شگرن بنیانگذار آن بود و در ادامه و.ف. میلر آن را تکمیل نمود. مبنای ورود به پژوهش‌های زبان‌شناسی زبان آسی، آشنایی و فراگیری خوانش درست این زبان است. ازین­‌رو در این پژوهش به آشنا ساختن خوانندگان و زبان‌شناسان ایرانی با واکه‌ها، همخوان‌ها و نظام آوایی زبان آسی پرداخته‌ایم. در این مسیر به مواردی چون بی‌واک‌شدگی، ابدال، محل قرارگیری ضربه و ... نیز توجه شده­است. هدف از این پژوهش فراهم آوردن بستر پژوهش‌های بعدی در زبان آسی به­عنوان شاخه‌ای از زبان‌های ایرانی است. در کار حاضر، زبان روسی راهی برای انتقال پژوهش‌های زبانی در زبان آسی برای زبان­‌شناسان ایرانی گشته است. نتایج نشان داد که نظام الفبایی زبان آسی و نشانه‌های آوایی این زبان می‌تواند در مقایسه با نظام آوایی دیگر زبان­ها خیلی متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالقاسمی، م. 1370. «فرهنگ تاریخی زبان آسی (1)»، فصلنامه آینده، (1 تا 4): 78 -82.
ابوئی مهریزی، م؛ مداینی اول، ع و ولی­پور علیرضا. 1399. «بررسی تطابق اصطلاحات زبان، گویش و لهجه در زبان­های فارسی و روسی و نمونه­هایی از نزدیکی زبان روسی با گویش­ها و لهجه­ای فارسی»، پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی، 10(3): 470 -480.
توکلی، ن. 1389. «دربارۀ زبان آسی. معرفی اجمالی مهم­ترین زبان رایج در قفقاز»، فصلنامه تحقیقاتی مطالعاتی آران، 8 (23): 102 -114.
شفقی، م. 1399. «مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی «حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها» (براساس ترجمۀ آ.آ. دزانتیف، ت.آ.هامیتسایوا)، پژوهش­نامة انتقادی متون و برنامه‎های علوم انسانی، 8 (84): 167- 186.
Abaev V.I. 1952. “A Grammatical Sketch of Ossetic”. Edited by Herbert H. Paper, translated by Steven P. Bloomington: Indiana University.
Benveniste E. 1959. “Études sur la langue ossète”. Paris: Société Linguistique de Paris, Collection Linguistique 6, C. Klincksieck.
Hettich B. 2002. Ossetian: Revisiting Inflectional Morphology. A Thesis submitted to the Graduate Faculty of the University of North Dakota in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Grand Forks, North Dakota, http://www.und. edu/dept/ linguistics/theses/2002Hetiich.htm.
Hettich B. 2010. “Ossetian”. Languages of the World / Materials. 475: Lincom.
O forvo. 2021. “All the words in the world. pronounced. дата обращения: 12 августа 2021. https://ru.forvo.com/languages-pronunciations/os/
Thordarson F. 2009. “Ossetic grammatical studies”. (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse, Bd. 788, Veröffentlichungen zur Iranistik. Nr. 48). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Thordarson F.1989. “Ossetic”. In R. Schmitt (ed.). Compendium Linguarum Iranicarum. Wiesbaden: Reichert: 456–479.
Абаев В. И. 1958. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.‑Л., Т. 1.
Абаев В. И. 1959. Грамматический очерк осетинского языка. Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство.
Абаев В. И. 1985. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Издательство Академии Наук СССР. Москва-Ленинград.
Абаев В.И. 1949. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М. - Л.
Алборов Б.А. 1932. Говор осетин-иронцев Моздокского района, Известия 2-го Северо-Кавказского педагогического института имени Гадиева. - Том IX.- С. 273-306.
Ахвледиани Г. С. 1963. Превербный тмезис в осетинском языке // Краткие сообщения института народов Азии. 67. Иранская филология. М.: Издательство восточной литературы.
Багаев Н. К. 1965. Современный осетинский язык. Часть I (фонетика и морфология). Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство.
Багаев Н. К. 1982. Современный осетинский язык. Часть II (синтаксис). Орджоникидзе: ИР.
Бекоев Д.Г. 1985. Иронский диалект осетинского языка. – Цхинвали: Ирыстон, 386 с.
Боцоев Е. Е. 2008. Современная осетинская орфография : опыт исследования : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.02 / Боцоев Евгений Евдокимович; [Место защиты: Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы].- Владикавказ, 152 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-10/836
Выдрин А. П. 2014. Глагол в осетинском языке // Востоковедение. Историко-филологические исследования. Межвузовский сборник статей. Вып. 30 (заключительный). Памяти акад. М. Н. Боголюбова. Санкт-Петербург, с. 25–80.
Выдрин А. П., Грамматические средства выражения повеления в осетинском языке. Название издателсьвтво, Год издания
Гагкаев К. Е. 1952. Очерки грамматики осетинского языка. Дзауджикау: Севосгиз.
Гаглоев Ю.С. 2014. Некоторые проблемы этногенеза и этнической истории осетин. Материалы международной научной конференции «Этногенез и этническая история осетин»: Сборник статей, Цхинвал: типография ЮОГУ, 78 c., С.: 3-18
Гаглойти Ю.С. 1966. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тб., 1966.
Дзахова В. Т. 2009. Перцептивные характеристики гласных фонем осетинского (иронского) литературного языка /Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина. Научный журнал. №2 (26). Серия филология. – СПб. – С. 134-140.
Дзахова В. Т. 2010. Об осетинском ударении [Текст] /В.Т. Дзахова // Вестник РГГУ. Серия «Языкознание / Московский лингвистический журнал». № 9 (52) / 12. – 0,8 п.л.
Диманштейна С. М. 1937. журнал Революция и нацилнальность, СССР.
Ивыгина А.А. 2013. Русская диалектология: Краткий конспект лекций / А.А. Ивыгина; Каз.федер.ун-т. – Казань, – 36 с.
Ирон-Ныхас. 2021. Осетинский язык он-лайн: учебные и справочные материалы. https://ironau.ru/vortaro.php?q=%F3%E0%E3. Дата обращения: 16 августа 2021 г.
Исаев  М.И. 1981. Территориально-функциональная  характеристика осетинского  литературного  языка  //  Известия  Юго-Осетинского научно-исследовательского института, вып. XXVI.
Камболов Т.Т. 2021. К вопросу о говорах диалектах осетинского языка. Журнал Дарял, 2002-1, http://www.darial-online.ru/2002_1/kambol.shtml, дата обращения: 17 августа 2021 г.
Камболов Т.Т. 2007. Языковая ситуация и языковая политика в Северной Осетии: история, современность, перспективы: Монография / Под редакцией доктора филологических наук М.И. Исаева; Северо-Осетинский государственный университет. Владикавказ: Издательство СОГУ, 290 с. ISBN 5-8336-0287-4
Малиева З. Н. 2015. К вопросу об истории изучения осетинского языка. Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (43), часть 2. С. 139-141
 Миллер Вс.Ф. 1962. Язык осетин. М.-Л.: Издательство академии наук СССР, 1962.
Нарты. 1989. Осетинский героический эпос в трех книгах. Книга 2. М.: Главная редакция восточной литературы «Наука», 492 с. (эпос народов СССР)
Таказов Ф.М. 2004. Самоучитель осетинского языка. Иронский диалект. Северо-осетинский институт гуманитарных и социальных исследований. Локальная Электронная Владикавказ: изд-во Мон, 2004. версия. https://ironau.ru/takazov/. Дата обращения: 11 августа 2021.
Шёгрен А. М. 1844. Осетинская грамматика, с кратким словарем осетинско-российским и российско-осетинским. СПб., (репринтное изд. 2010).
Эдельман Д. И. 1990. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфоло­гия. Элементы синтаксиса. М.