گدایی پشت در شورای امنیت سازمان ملل؛ استعاره، مجاز و آمیختگی مفهومی در کارتون‌های سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

کارتون‌های سیاسی ابزارهایی نیرومند و تأثیرگذارند که در خدمت بیان مفاهیم و دیدگاه‌های سیاسی درمی‌آیند و در آنها به‌وفور از سازوکارهای شناختی مانند استعاره، مجاز و آمیختگی مفهومی استفاده می‌شود. در هشت سال گذشته «برجام» مهم‌ترین موضوع در سیاست خارجی ایران بوده که در کارتون‌های سیاسی داخلی نیز بازتاب گسترده‌ای یافته‌است. یکی از موضوعاتی که در سال 1399 به محل منازعۀ بین آمریکا و دیگر کشورهای عضو برجام تبدیل شد، مکانیزم ماشه بود. در پژوهش حاضر در چارچوب سه نظریۀ استعارۀ مفهومی (لیکاف و جانسون، 1980؛ لیکاف، 1993)، استعارۀ چندوجهی (فورسویل، 1996، 2009) و آمیختگی مفهومی (فوکونیه و ترنر، 2002) دو کارتون سیاسی با موضوع مکانیزم ماشه از پایگاه اینترنتی خبرگزاری تسنیم استخراج و بررسی شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که یکی از کارتون‌ها حول محور آمیختگی مفهومی میان دو فضای ذهنی «تکدی‌گری» و «فعال‌سازی مکانیزم ماشه» شکل گرفته‌است و دیگری حول محور استعارۀ «مکانیزم ماشه، یک تفنگ است». علاوه‌بر استعاره و آمیختگی مفهومی، دو مجاز مفهومی اساسی نیز در کارتون‌ها یافت می‌شود؛ یکی «شخص به‌جای کشور/ دولت» و دیگری «مکان به‌جای سازمان/ نهاد». کارتونیست با این سازوکارهای شناختی تلاش ترامپ و دولت او را برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه تلاشی از سر ضعف و درماندگی و محکوم به شکست ترسیم کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بخشی، ب. 1390. «نقش کاریکاتور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا». مطالعات رسانه‌ای، (14): 103-87.
پورابراهیم، ش. 1395. «نقش استعارة تصویری در تحلیل انتقادی کلام: مطالعة کاریکاتورهای سیاسی». پژوهش‌های زبان‌شناسی، 8 (1): 37-52.
حاجی محمدی، ع و راودراد، ا. 1393. «فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین­المللی (تحلیل بصری برنامة هسته‌ای ایران در کارتون‌های سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی)». مطالعات فرهنگ -  ارتباطات، 15 (26): 105 -130.
Bergen, B. 2004. “To Awaken a Sleeping Giant: Cognition and Culture in September 11 Political Cartoons”. In M. Achard & S. Kemmer (eds.), Language, Culture, and Mind (pp. 23-36). Standford, CA: CSLI Publications.
Birdsell, B. J. 2014. “Fauconnier’s Theory of Mental Spaces and Conceptual Blending”. In J. Littlemore & J. R. Taylor (eds.), The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics (pp. 72-90). London: Bloomsbury.
Dălălălu, D. 2014. “The Use of Pictorial and Multimodal Metaphors in Editorial Cartoons Depicting the Euro Crisis”. The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (pp. 929-938).
Dolatabadi, H., & Ghasemi Tari, Z. 2019. “A Visual Framing Analysis of French and US Political Cartoons on Trump's Withdrawal from the Iran Nuclear Deal”. World Sociopolitical Studies, 3(3), 605-647.
Dugalich, N. M. 2018. “Political Cartoon as a Genre of Political Discourse”. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 9(1): 158-172.
El Refaie, E. 2009. “Metaphor in political cartoons: Exploring audience responses”. In C. J. Forceville & E. Urios-Aparisi (eds.), Multimodal Metaphor (pp. 173-196). Berlin: Mouton de Gruyter.
Fauconnier, G., & Turner, M. 1994. Conceptual projection and middle spaces. Unpublished manuscript.
Fauconnier, G., & Turner, M. 2002. The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic books.
Feng, D. 2011. “The construction and categorization of multimodal metaphor: A systemic functional perspective”. Foreign Language Research, 1 (125): 24–29.
Forceville, C. 1996. Pictorial Metaphor in Advertising. London/New York: Routledge.
Forceville, C. 2009. “Non-verbal and multimodal metaphor in cognitivist framework: Agendas for research”. In C. Forceville & E. Urios-Aparisi (Eds.), Multimodal metaphor (pp. 19–48). Berlin: Mouton De Gruyter.
Kövecses, Z. 2010. Metaphor: A Practical Introduction (2nd Ed.). New York: Oxford University Press.
Kövecses, Z. 2018. “Metaphor in media language and cognition: A perspective from conceptual metaphor theory”. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 3 (1): 124-141.
Lakoff, G. 1993. “The contemporary theory of metaphor”. In A. Ortony (ed.), Metaphor and thought (pp.202-251). Cambridge: Cambridge University Press.
Lakoff, G., & Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
Lan, C., & Zuo, D. 2016. Pictorial-verbal metaphors in Chinese editorial cartoons on food safety. Metaphor and the Social World, 6 (1): 20–51.
     Mateus, S. 2016. Political Cartoons as communicative weapons – the hypothesis of the “Double Standard Thesis” in three Portuguese cartoons. Estudos em Comunicação, 23: 195-221.
Musolff, A. 2000. Political imagery of Europe: A house without exit doors? Journal of Multilingual and Multicultural Development 21(3): 216–229.
Musolff, A. 2012. “The study of metaphor as part of critical discourse analysis”. Critical Discourse Studies, 3(9): 301-310.
Ruiz de Mendoza Ibánez, F. J., & Díez Velascom, O. 2002. Patterns of conceptual interaction. In R. Dirven & R. Pörings (eds.), Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast (pp. 489-532). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Ruiz de Mendoza Ibánez, F. J. & Otal Campo, J. L. 2002. Metonymy, Grammar and Communication. Granada: Comares, Estudios de Lengua Inglesa.
Sullivan, K. 2017. “Conceptual Metaphor”. In B. Dancygier (ed.), The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 385-406). Cambridge: Cambridge University Press.