مثل‌های گیلکیِ حوزۀ خوراکی‌ها و وابسته‌های آن در قاب طرح‌واره‌های تصوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

مَثَل‌­ها جمله‌­واره­‌هایی با ساختار ثابت هستند که واقعیات پذیرفته­‌شده، الگوهای اجتماعی و ملاحظات اجتماعی یک قوم را بازمی‌­تابانند. ازاین‌رو، واجد وجهی زبانی­-فرهنگی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌­شوند و در موقعیت‌­های متفاوتی از زندگی به کار می‌­روند. نظر به اینکه بسیاری از مَثَل‌­ها ماهیتی استعاری دارند و شماری از استعاره‌­ها از تجربه‌­های بدنمند نشأت می‌­گیرند، مقالة پیش‌‌رو می‌­کوشد با اتخاذِ نظریة طرح‌­وارة تصوری به مَثَل‌­های گیلکی در حوزة خوراکی‌­ها و وابسته‌­‌های آن، دو هدف را دنبال ­کند: نخست، شناسایی طرح‌­واره­‌های تصوری موجود در مَثَل‌­های گیلکی حوزة خوراکی‌ها و وابسته‌های آن؛ دوم، تعیین دامنة کاربردهای معنایی آنها. داده‌­های این پژوهش کیفی به روش اسنادی گردآوری شده‌­اند و تحلیل آنها به روش توصیفی-تحلیلی با استناد به آرای جانسون (1987) انجام شده‌است. یافته‌­های پژوهش ناظر به کاربرد انواع طرح‌­وارها­ی حرکتی، مهارشدگی و فضایی در این گویش است. همچنین مشخص شد در مَثَل‌‌های حوزة خوراکی‌­های گیلان، مفاهیمِ فرهنگیِ پسندیدة مهرورزی، مهمان‌‌نوازی و باورمندی در کنار ویژگی‌­های نکوهیدة تباهی، خیانت و ناسپاسی توأمان به کار می‌­رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، ب؛ عامری، ح و ابوالحسنی چیمه، ز. 1397. «استعاره­های مفهومی عشق در آینة ضرب‌المثل­های فارسی، انگلیسی و ترکی»، فرهنگ و ادبیات عامه، 20(6): 23-47.
استرنبرگ، ر. 1392. روان­شناسی شناختی، ترجمة س. ک. خرازی و ا. حجازی، تهران: سمت و پژوهشکدة علوم شناختی.
اوانز، و. و گرین، م. 1398. الف-ب. زبان‌شناسی شناختی، ترجمة ج. میرزابیگی، تهران: آگاه.
اونگرر، ف. و اشمیت، ه. ی. 1397. ­مقدمه­ای بر زبان­شناسی شناختی، ترجمة ج. میرزابیگی. تهران: آگاه. 
بهمنیار، ا. 1398. داستان­نامة بهمنیاری، تهران: دانشگاه تهران.
پاک­نژاد، م.؛ ویسی، ا. و نقی­زاده، م. 1396. «بررسی طرح­واره­های موجود در ضرب­المثل­های شمال خوزستان در گویش دزفولی». زبان­پژوهی، (24): 111-138.
رضائی، م. مقیمی، ن. 1392. «استعاره­های مفهومی در ضرب­المثل­های فارسی». مطالعات زبانی و بلاغی، (8): 91-116.
روشن، ب؛ یوسفی­راد، ف. و شعبانیان، ف. 1392. «مبنای طرح­واره­ای استعاره­های موجود در ضرب‌المثل­های شرق گیلان». زبان­شناخت، (92): 75-94.
شیخ سنگ­تجن، ش. 1396. «بررسی طرح‌واره‌های تصوری در ضرب‌المثل‌‌های گویش تالشی در چهارچوب معنی‌شناسی شناختی». زبان‌شناخت، 2(8):  103-113.  
شیخ سنگ­تجن، ش. و فرد خاقانی، ف. 1396. «بررسی طرح‌واره‌های تصوری در ضرب‌المثل‌های گویش غرب گیلان». در مجموعه مقالات دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی: 5863-5881.
عباسی، ز. 1397. «تلاقی زبان­شناسی شناختی و پارمیولوژی: جهانی بودن و تنوع در تفسیر ضرب‌المثل­های زبان­های مختلف». دوماهنامة­ فرهنگ و ادبیات عامه، 23(6):  27-60.
فخرایی، ا. 1394. مَثَل­ها و اصطلاحات گیلکی، بازخوانی و ویرایش ر. صفری، رشت: فرهنگ ایلیا.
فضائلی، س.م. و شریفی، ش. 1392. «بررسی طرح­واره­های قدرتی در برخی از ضرب­المثل­های زبان فارسی». زبان­شناسی و گویش­های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، 8(5): 131-144.
گلشائی، ر.؛ موسوی، ف. و حق­بین، ف. 1398. «تحلیلی شناختی از استعاره­های مفهومی و طرح‌واره‌های تصوری در ضرب­المثل­های ترکی آذری». مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، 29(8): 81-101.
مرادیان گروسی، ع. 1386. جادَکَفته گَبان (مَثَل گیلکی)، رشت: گیله­مرد.
Al-Krenawi, A. 2000. “Bedouin-Arab Clients’ Use of Proverbs in the Therapeutic Setting”. International Journal of the Advancement of Counselling, 2(22): 91-102.  
Brown, W. P. 2004. “The Didactic Power of Metaphor in the Aphoristic Sayings of Proverbs”. Journal for the Study of the Old Testament, 2(29): 133-154.
Cienki, A. 1997. “Some Properties and Groupings of Image Schemas”. In Marjolijn. Verspoor, Kee Dong Lee, and Eve Sweetser (eds.), Lexical and Syntactical Constructions and the Construction of Meaning (pp.3-15). Amsterdam: John Benjamins.
Clausner, T.C. & Croft, W. 1999. “Domains and image schemas”. Cognitive Linguistics, 1(10): 1-37.
D'Andrade, R. 1981. “The cultural part of cognition”. Cognitive Science, 5(3): 179-195.
Evans, V. & Green, M. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburg: Edinburg University Press.
Gibbs, R.W. 1994. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, Cambridge: Cambridge University Press.
Gibbs, R.W. 2001. “Proverbial themes we live by”. Poetics, 3(29): 167:188.
Gibbs, R.W. 2002. “A new look at literal meaning in understanding what is said and implicated”. Journal of Pragmatics, 4(34): 457-486.
Gibbs, R.W. 2006. Embodiment and Cognitive Science, Cambridge: Cambridge University Press.
Gibbs, R.W. Jr. 2017. “Embodiment”. In B. Dancygier (Ed.), The Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 449-462), Cambridge: Cambridge University Press.
Grady, J.E. 2007. “Metaphor”. In D. Geeraerts & H. Cuyckens (Eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 88-213), Oxford: Oxford University Press.
Grice, H.P. 1975. “Logic and Conversation”. In P. Cole & J. L. Morgan (eds.), Syntax and Semantics: Speech Acts (Volume III) (pp. 41-58), New York/ London: Academic Press.
Haas, H. A. 2002. “Extending the Search for Folk Personality Constructs: The Dimensionality of the Personality-relevant Proverb domain”. Journal of Personality and Social Psychology, 4(82): 594-609.
Hampe, B. 2005. “Image Schemas in Cognitive Linguistics: Introduction”. In B. Hampe (Ed.), From Perception to Meaning (Image Schemas in Cognitive Linguistics (Vol. 29: 1-12), Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
Honeck, R.P. & Temple, J. G. 1994. “Proverbs: The Extended Conceptual Base and Great Chain Metaphor Theories”. Metaphor and Symbolic Activity, 2(9): 85-112.
Honeck, R.P. & Temple, J. G. 1999. “Proverb comprehension: the primacy of literal meaning”. Journal of Psycholinguistic Research, 1(28): 41–70.
Honeck, R.P. & Weldge, J. 1997. “Creation of proverbial wisdom in the laboratory”. Journal of Psychological Research, 6(26): 605-629. 
Johnson, M. 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago: Chicago University Press.
Johnson, M. 1989. “Image schematic bases of meaning”. Semiotic Inquiry, 9: 109-118.
Katz, A. N. 1999. “Proverb in mind” (Book Review). Metaphors & Symbols, 1(14): 71-75.
Kimmel, M. 2005. “Culture Regained: Situated and Compound Image Schemas”. In B. Hampe (Ed.), From Perception to Meaning (Image Schemas in Cognitive Linguistics) (pp. 285- 312), Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
Kimmel, M. 2009. “Analyzing image schemas in literature”. Cognitive Semiotics, 5(9): 159-188.
Kovecses, Z. 2010. “Metaphor: A Practical Introduction”, Oxford: Oxford University Press.
Lakoff, G. 1987. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, Chicago: University of Chicago.
Lakoff, G. & Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G. & Johnson, M. 1999. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its challenge to Western Thought, New York: Basic Books. 
Lakoff, G. & Turner, M. 1989. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago: The University of Chicago Press.
Langacker, R. W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar (Theoretical Prerequisites) (Volume I), Stanford: Stanford University Press.  
Langacker, R. W. 1990. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar, Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
Lawal, A., Ajayi, B. & Raji. W. 1997. “A pragmatic study of selected pairs of Yoruba proverbs”. Journal of Pragmatics, 5(27):635-652.
Merleau-Ponty, M. 2002, The Visible and The Invisible. C. Lefort (Ed.), Translated by Alphonso Lingi. Evanston: Northwestern University Press.
Moreno, A. I. 2005. “An Analysis of the Cognitive Dimension of Proverbs in English and Spanish: The Conceptual Power of Language Reflecting Popular Believes”. Theoretical Linguistics, 2 (1): 42-54.
Oakley, T. 2007. “Image Schemas”. Geeraerts & H. Cuyckens (Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 214-235), Oxford: Oxford University Press.
Özbal, G., Strapparava, C. & Tekiroglu, S. S. 2016. “PROMETHEUS: A corpus of proverbs annotated with metaphors”. European Language Resources Association (ELRA).
Pantarić, A. P. & Škifić, S. 2016. “Changes of Proverbs in Form and Meaning: The Case of Croatian ‘Odjeća ne čini čovjeka čovjekom (Clothes Do Not Make the Man)”. Folklor, 2(127): 210-228.
Talmy, L. 1988. “Force and dynamics in language and cognition. Cognitive Sciences”, 1(12): 49-100.
Temple, J. G. & Honeck, R. P. 1999. “Proverbs comprehension: The primacy of literal meaning”, Journal of Psychological Research, 1(28): 41-70.
Turner, M. 1991. Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science, Princeton:  Princeton University Press.
Turner, M. 1996. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language, Oxford: Oxford University Press.
Turner, M. 2000. Death Is the Mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism, New Zealand: Cybereditions.
Zlatev, J. 2005. “What’s in a Schema? Bodily Mimesis and the Grounding of Language”. In B. Hampe (Ed.), From Perception to Meaning (Image Schemas in Cognitive Linguistics) (Vol. 29, pp. 313-342), Berlin and New York: Mouton de Gruyter.