تعداد مقالات: 79
1. سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-6


2. نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-28

محمدعلی خزانه دار لو؛ بهروز سلطانی


3. توالی صفات در زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

محمد راسخ مهند؛ طاهره ثمری


4. رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-33

عباسعلی آهنگر؛ حسین مغانی


5. بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

علی صفایی سنگری؛ سمیه قربانپور دلیوند


6. صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-33

یوسف بخشی زاده گشتی؛ امید طبیب زاده


7. نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

شادی داوری؛ شکوفه جعفری؛ خدیجه رجبی


8. تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

محرم رضایتی کیشه خاله؛ مریم دانای طوس؛ کیومرث خانبابازاده


9. فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی


10. سرنام‌های دوسطحی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-42

بشیر جم


11. زنانگیِ نوشتار: دیباچه‌ای بر روش‌شناسی نسبت زبان و جنسیت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-39

بهزاد برکت


12. تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-55

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی


13. بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-56

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ محمد راسخ مهند


14. تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-54

وحید صادقی؛ سحر شیخی


15. در جست‌وجوی مفهوم دستور آموزشی در آموزش زبان دوم؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-45

محمد جواد هادی زاده؛ رضامراد صحرائی


16. تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

زهرا قانع؛ والی رضایی؛ رضوان متولیان نایینی


17. نمونه‌هایی از بومی‌سازی اسامی خاص در متن کتیبۀ بیستون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-44

اورنگ ایزدی؛ الناز نگارش


18. فعل در گویش کلاسوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-65

چنگیز مولایی


19. بررسی گفتمان‌نما‌های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-63

یوسف آرام؛ مهرداد مشکین فام


20. بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-71

علی تسلیمی؛ اقبال تسلیمی


21. دستور ساختمدار: شواهدی از گروه اسمی مرکب در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-73

علی صفری


22. زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-71

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


24. پسوندهای اشتقاقی «- ین» و «- ینه» در چارچوب ساختواژۀ ساختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان؛ نگار داوری اردکانی


25. مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-69

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی