زبان فارسی و گویش های ایرانی (PLID) - مقالات آماده انتشار