نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، امید بررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 197-221]
 • آقاگل زاده، فردوس بررسی فرایند ترکیب و دسته‌بندی آن از نظر معنایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 143-172]

ا

 • احمدی، شیدا بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]
 • امینی، رضا تحلیل و بررسی تنوع واژگانی در آبادی‌های شهرستان خرم‌آباد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 103-128]
 • اندی، سید تقی بررسی فرایند ترکیب و دسته‌بندی آن از نظر معنایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 143-172]

ب

 • بدخشان، ابراهیم ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]

ت

ج

 • جعفری، شکوفه «جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-30]

د

 • دانای طوس، مریم بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 173-195]
 • داوری، شادی «جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-30]

ر

 • رضایی، والی نوآوری‌های دستوری طنزآمیز در مطبوعات معاصر از دیدگاه دستور کاربردبنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 53-75]

ص

 • صدیق ضیابری، رویا «جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-30]
 • صراحی، محمد امین بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 173-195]

ط

ق

 • قیطوی، عامر فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-101]

ک

گ

 • گلفام، ارسلان بررسی فرایند ترکیب و دسته‌بندی آن از نظر معنایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 143-172]
 • گندمکار، راحله تعبیر کنایه در زبان فارسی بر مبنای دیدگاهی ادراکی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 269-286]

م

 • میرزائی، آزاده نفی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 223-247]
 • معین نجف آبادی، زهرا نوآوری‌های دستوری طنزآمیز در مطبوعات معاصر از دیدگاه دستور کاربردبنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 53-75]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 197-221]

ن

 • نادری، فرانک ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 31-52]

و

 • واخیده، محمد بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 173-195]