موضوعات = پژوهشی
ارگتیو و مطابقۀ فعلی در جوشقانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 7-23

10.22124/plid.2024.25739.1654

اسفندیار طاهری


بحثی در صحت و سقم انتساب منظومۀ خسرونامه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 93-113

10.22124/plid.2024.24954.1643

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


بررسی کمّی تغییر رفتار اجزای فعلی در فارسی نو

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 171-199

10.22124/plid.2023.24676.1637

مهدی پری زاده؛ مسعود قیومی


محدودیت عملکرد فرایند هماهنگی واکه‌ای در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 223-240

10.22124/plid.2023.25030.1647

پرویز قاسمی؛ محمدرضا احمدخانی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا


فارسی‌ستیزی در یک سدۀ اخیر در افغانستان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 7-33

10.22124/plid.2023.24197.1626

محرم رضایتی کیشه خاله؛ بسم الله برهانی


میزان زایایی وند‌های اشتقاقی در زبان کردی سورانی، رویکرد پیکره‌بنیان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 35-51

10.22124/plid.2023.23607.1622

سیده ساره صادقی؛ نجم الدین براخاصی؛ ابراهیم بدخشان


مفهوم‌سازی فعل «shekanen» (شکستن) در کُردی کلهری: رویکرد شناختی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 85-108

10.22124/plid.2023.23571.1621

زهرا پروینی راد؛ مسعود دهقان؛ اکرم کرانی


اطلس زبانی استان بوشهر و تعیین مرز همگویی واژگانی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 137-155

10.22124/plid.2023.22717.1612

اله کرم عاملی؛ علی ربیع؛ زهرا باباسالاری


اعتبارِ تاریخیِ زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 7-23

10.22124/plid.2022.22276.1603

موسی محمودزهی


تکیه واجی در زبان گیلکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 51-75

10.22124/plid.2022.21627.1591

وحید صادقی؛ هاجر اصغرپور


نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-123

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس


ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیلان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 147-171

10.22124/plid.2022.22691.1611

ایران زمانی سیبنی؛ روح الله مفیدی