موضوعات = پژوهشی
تکیه واجی در زبان گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22124/plid.2022.21627.1591

وحید صادقی؛ هاجر اصغرپور


نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس


تحلیل ریزنحوبنیان حروف اضافۀ فضایی در زبان تاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22124/plid.2022.21602.1590

زهره سادات ناصری


بررسی تلفظ اسم‌های جمعِ دارای واکۀ پایانی در گویش قاینی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22124/plid.2022.20394.1548

بشیر جم؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


بررسی انواع امکانات تکریمی در فارسی میانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22124/plid.2021.16987.1467

فریبا صبوری؛ الهام ایزدی


بررسی معنایی فعلهای وجهی گیلکی (گونۀ سیاهکلی)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22124/plid.2022.20678.1562

نرجس بانو صبوری؛ شهلا شریفی


متن‏‌شناسی تحریمةالقلم و تصحیح ابیاتی از آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22124/plid.2022.21317.1583

محمود رحیمی؛ محمدکاظم یوسف پور


چارچوب‌های ارجاع زمانی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22124/plid.2022.18658.1515

سهند الهامی خراسانی


«جهت‌شدگی» در فارسی: مطالعۀ موردی «اندام واژه‌ها» بر اساس دستوری‌شدگی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-30

10.22124/plid.2021.19742.1536

شکوفه جعفری؛ شادی داوری؛ رویا صدیق ضیابری


ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

10.22124/plid.2021.20330.1547

فرانک نادری؛ ابراهیم بدخشان؛ اکرم کرانی


فعل «bu:n»، «بودن»، در کردی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 77-101

10.22124/plid.2021.18607.1513

رؤیا تابعی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوی


وزن‌های دوری چندپاره

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-141

10.22124/plid.2021.20408.1549

امید طبیب زاده


نفی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 223-247

10.22124/plid.2021.14873.1426

آزاده میرزائی


بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 249-267

10.22124/plid.2021.16485.1458

شیدا احمدی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا