نمایه نویسندگان

آ

 • آژیده، نسرین نقش کمیت نماها بر حضور بند موصولی در زبان فارسی گفتاری [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-49]
 • آصفی، نیما نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق2 [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 169-196]
 • آنت، ساجده مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 121-146]

ب

 • باقری خلیلی، علی اکبر گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 235-260]
 • باقرزاده کاسمانی، مراد تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 245-263]
 • بیدی، مریم بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 67-93]
 • براتی خوانساری، محمود تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 189-211]

ج

 • جعفری دهقی، شیماء بررسی تاریخی بن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش های بلوچیِ غربی) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 261-273]
 • جعفرزاده کرچنکی، محسن تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 245-263]
 • جهان پناه، الهه گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]

ح

 • حسینقلیان، میترا نگاهی تاریخی به ساخت تکرار و افزوده‌های میانی و تبیین آن در چارچوب نظریۀ صرف ساخت‌محور [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 197-210]
 • حق بین، فریده نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]

خ

 • خاتمی، احمد تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 95-120]
 • خانی حبیب آبادی، علی تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 189-211]

د

 • دامنی، سعید بررسی تاریخی بن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش های بلوچیِ غربی) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 261-273]
 • دهقان، مسعود قالب‌های معنایی فعل «خواندن» در فارسی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]

ر

 • رضایتی کیشه خاله، محرم سازوکارهای به‌واژه‌سازی در رمان‌های دورۀ مشروطه مطالعۀ موردی؛ سرگذشت یتیمان، مصاحبه، نیرنگ سیاه [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 103-124]
 • رضاقلی فامیان، علی گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • رفاهی، بهاره سازوکارهای به‌واژه‌سازی در رمان‌های دورۀ مشروطه مطالعۀ موردی؛ سرگذشت یتیمان، مصاحبه، نیرنگ سیاه [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 103-124]

ز

 • زارع، آمنه بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]

س

ش

 • شرف زاده، محمدحسین بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • شعبانی، منصور گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-23]
 • شفیعی، ابراهیم نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق2 [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 169-196]

ص

 • صادقی، وحید بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 67-93]
 • صراحی، محمد امین مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 121-146]

ع

 • عباس زاده، فرنگیس تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 231-244]

ف

 • فتوحی اصفهانی، فرناز تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 95-120]

ق

 • قاسمی، حسین تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 245-263]
 • قسمت پور، بهروز گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر رکن‌های پنج‌هجایی در عروض عربی و فارسی و کارکرد آنها در عروض فارسی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 45-65]

ک

 • کریمی مقدم ارانی، اسماء نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]

گ

 • گرجیان، بهمن تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 231-244]

م

 • محمدی، فرهاد گونه‌ای از بیان سوگند با ساختِ نحوی شرط [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 125-143]
 • محمدی، مریم بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • میردهقان، مهین ناز تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 95-120]
 • مشتاق مهر، رحمان ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 51-77]
 • مفیدی، روح الله مراحل اولیۀ شکل‌گیری نشانۀ نمود کامل در مقطعی از فارسی نو: رهیافتی از اطلس زبانیِ کنونی به اطلس تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 7-28]
 • ملایی پاشایی، سیف الله گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]

ن

 • نصراللهی، یدالله ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 51-77]
 • نظامی عنبران، مهناز ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 51-77]
 • نعیمایی عالی، شفیع نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • نغزگوی کهن، مهرداد نقش کمیت نماها بر حضور بند موصولی در زبان فارسی گفتاری [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-49]
 • نیک گهر، سیده فاطمه گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 235-260]
 • نوریان، سیدمهدی تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 189-211]

و

 • ویسی، الخاص تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 231-244]
 • ولی پور، مونا نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • وهابیان، بهناز قالب‌های معنایی فعل «خواندن» در فارسی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 145-168]