نمایه نویسندگان

آ

 • آب برین، سیف الدین نقدی بر مقالۀ «تأملى در نسخۀ دیوان خاقانى کتابخانۀ مجلس» از سعید مهدوى‌فر [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 181-196]
 • آرام، یوسف بررسی گفتمان‌نما‌های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 41-63]
 • آلیانی، فرشته بررسی مؤلفه‌های زبانی شعر کودک در ترانه‌های کودکانه و لالایی‌های تالشی جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 139-160]
 • آهنگر، عباسعلی رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]

ب

 • برکت، بهزاد زنانگیِ نوشتار: دیباچه‌ای بر روش‌شناسی نسبت زبان و جنسیت [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]

ت

 • تسلیمی، اقبال بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 57-71]
 • تسلیمی، علی بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 57-71]
 • تفرجی یگانه، مریم فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریة بهینگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 161-179]

ث

 • ثمری، طاهره توالی صفات در زبان فارسی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 7-21]

ج

 • جاوید، سیده سحر تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • جهانفر، نعمت فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریة بهینگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 161-179]

ح

د

 • داوری، شادی حالت غیرفاعلی در تالشی: موردی از هم‌آیندی حالت، چندمعنایی و دستوری‌شدگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]

ر

 • راسخ مهند، محمد توالی صفات در زبان فارسی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 7-21]
 • رحیمیان، جلال تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]

س

 • سبزعلی، زهرا تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • سبزعلیپور، جهاندوست تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 163-184]

ش

 • شیخ سنگ تجن، شهین تکرار در گویش تالشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • شمشیرگرها، محبوبه بررسی واژه‌های غریب و نادر گونة هروی کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هرات [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 73-94]

ص

 • صادقی، وحید تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • صدیقی نژاد، سپهر توصیف دستگاه فعلی گویش کُرْتَه رایج در قلعه‌گنج (کرمان) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]

ط

 • طاهری، اسفندیار ویژگی‌های آوایی شمال غربی در گیلکی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 147-161]

ک

 • کریم پور، نسرین بررسی مؤلفه‌های زبانی شعر کودک در ترانه‌های کودکانه و لالایی‌های تالشی جنوبی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 139-160]
 • کمالی عنبران، رویا بررسی ‌‌فرایندهای واجی ‌گویش شمالی زبان تالشی (گونة‌ عنبرانی) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 185-197]

م

 • مشکین فام، مهرداد بررسی گفتمان‌نما‌های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 41-63]
 • مغانی، حسین رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]

ن

 • نصرتی سیاهمزگی، علی ساخت واژگان خویشاوندی تالشی با رویکرد اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • نغزگوی کهن، مهرداد حالت غیرفاعلی در تالشی: موردی از هم‌آیندی حالت، چندمعنایی و دستوری‌شدگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]