نمایه نویسندگان

آ

 • آلیانی، فرشته ویژگی‌های زبانی و محتوایی دوبیتی‌های عامیانة تالشی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 137-159]
 • آهنگر، عباسعلی بررسی و دسته‌بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 93-115]

ا

 • ابراهیمی دینانی، آرزو فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • ایزدی، اورنگ نمونه‌هایی از بومی‌سازی اسامی خاص در متن کتیبۀ بیستون [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-44]
 • ایزدی فر، راحله تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]
 • اسکندری ورزلی، حسین نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-112]

ت

 • توانگر، منوچهر زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]

ج

 • جم، بشیر سرنام‌های دوسطحی در زبان فارسی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]

خ

 • خزانه دار لو، محمدعلی نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]

د

 • دبیر مقدم، محمد گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 133-149]

ر

س

 • سبزعلیپور، جهاندوست نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-112]
 • سلطانی، بهروز نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]

ش

 • شاهسواری، اعظم گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 133-149]
 • شریفی، شهلا مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-69]

ط

 • طاهری، اسفندیار ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 151-168]

ع

 • علیپور، اسماعیل معرفی سروده‌هایی از شاخة ادبیات شفاهی ایران: سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 113-131]
 • علیزاده، علی مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-69]
 • عموزاده، محمد زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]

ف

 • فاضلی، فیروز ویژگی‌های زبانی و محتوایی دوبیتی‌های عامیانة تالشی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 137-159]

ق

ک

 • کارگر، مهدی دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 169-193]
 • کریمی دوستان، غلامحسین ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-91]

م

 • مرادی، ابراهیم بررسی و دسته‌بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 93-115]
 • میرانی، جبار ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-91]
 • مولایی، چنگیز فعل در گویش کلاسوری [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-65]
 • مولایی کوهبنانی، حامد مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-69]

ن

ه

 • هدایت، ندا بررسی مؤلفه‌های توالی واژه‌ و هم‌بستگی آنها با توالی مفعول/ فعل در گویش تاتی گیفان، براساس دیدگاه رده‌شناختی درایر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-196]