دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-193 (پیاپی 1) 

مقاله پژوهشی

2. فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی


5. زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی

صفحه 71-95

سلیمان قادری نجف آبادی؛ محمد عموزاده؛ منوچهر توانگر


مقاله پژوهشی

8. گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا

صفحه 133-149

اعظم شاهسواری؛ محمد دبیر مقدم


10. دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی

صفحه 169-193

مهدی کارگر؛ احمدرضا نظری چروده


فایل PDF کامل این شماره از مجله

11. فایل PDF کامل شماره 1 مجله

صفحه 1-193