دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-193 (پیاپی 1) 

مقاله پژوهشی

فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی


زبانشناسی‌شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی

صفحه 71-95

سلیمان قادری نجف آبادی؛ محمد عموزاده؛ منوچهر توانگر


مقاله پژوهشی

گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه‌گرا

صفحه 133-149

اعظم شاهسواری؛ محمد دبیر مقدم