دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-197 

مقاله پژوهشی

1. توالی صفات در زبان فارسی

صفحه 7-21

محمد راسخ مهند؛ طاهره ثمری


7. ویژگی‌های آوایی شمال غربی در گیلکی

صفحه 147-161

اسفندیار طاهری؛ الهه حسینی ماتک


فایل PDF کامل این شماره از مجله

10. فایل pdf کامل مجله شماره 3

صفحه 1-197