نویسنده = ������ ��������
بررسی تلفظ اسم‌های جمعِ دارای واکۀ پایانی در گویش قاینی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-54

10.22124/plid.2022.20394.1548

بشیر جم؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


سرنام‌های دوسطحی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 29-42

بشیر جم