کلیدواژه‌ها = گویش‌های ایرانی
فعل در گویش کلاسوری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 43-65

چنگیز مولایی


فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی


ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168

اسفندیار طاهری