نویسنده = �������� ���������� ��������
وزن‌های دوری چندپاره

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-141

10.22124/plid.2021.20408.1549

امید طبیب زاده


صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 7-33

10.22124/plid.2018.10634.1281

یوسف بخشی زاده گشتی؛ امید طبیب زاده