دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

محرم رضایتی کیشه خاله؛ مریم دانای طوس؛ کیومرث خانبابازاده


2. تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

زهرا قانع؛ والی رضایی؛ رضوان متولیان نایینی


3. پسوندهای اشتقاقی «- ین» و «- ینه» در چارچوب ساختواژۀ ساختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان؛ نگار داوری اردکانی


4. تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام اندام سر در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

ساسان ملکی؛ محمد راسخ مهند


5. تحلیل معنایی گواه‏نمایی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

راحله گندمکار


6. یافته هایی تازه از زندگی و آثار ملّا میرقاری گیلانی بر اساس نسخه های خطّی آثار وی و دیگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

محمّد هادی فلاحتی؛ محمد تقی آذرمینا؛ رضا سمیع زاده


7. بررسی حدنمایی حروف اضافه در زبان فارسی از منظر زبان شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

کتایون کوچکی زاد؛ هنگامه واعظی


8. تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

علی خانی حبیب آبادی؛ سیدمهدی نوریان؛ محمود براتی خوانساری


9. وام واژه های روسی در گویش گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

سیده مهنا سیدآقایی رضایی


10. رکن‌های پنج‌هجایی در عروض عربی و فارسی و کارکرد آن‌ها در عروض فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

علی اصغر قهرمانی مقبل


11. مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

ساجده آنت؛ محمد امین صراحی


12. تفاوتهای زبانی گونه نوشتار ادبی با گونه نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

فرناز فتوحی اصفهانی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان


13. بررسی تاریخی بُن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش‌های بلوچیِ غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

شیماء جعفری دهقی؛ سعید دامنی


14. گروه فعلی زبان گیلکی بر اساس فرضیه فاعل در درون گروه فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

الهه جهان پناه؛ منصور شعبانی


15. نظام حالت‌دهی و مطابقه الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامه کمینه‌گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

اسماء کریمی مقدم ارانی؛ فریده حق بین