کلیدواژه‌ها = ریشه‌شناسی
وام واژه های روسی در گویش گیلکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-187

10.22124/plid.2019.12975.1355

سیده مهنا سیدآقایی رضایی


ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168

اسفندیار طاهری


دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 169-193

مهدی کارگر؛ احمدرضا نظری چروده