نویسنده = ������������ ��������
مفهوم‌سازی فعل «shekanen» (شکستن) در کُردی کلهری: رویکرد شناختی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 85-108

10.22124/plid.2023.23571.1621

زهرا پروینی راد؛ مسعود دهقان؛ اکرم کرانی


ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

10.22124/plid.2021.20330.1547

فرانک نادری؛ ابراهیم بدخشان؛ اکرم کرانی