نویسنده = ������ ���������������������������������� ����������
بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 249-267

10.22124/plid.2021.16485.1458

شیدا احمدی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا