نویسنده = عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
محدودیت عملکرد فرایند هماهنگی واکه‌ای در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 223-240

10.22124/plid.2023.25030.1647

پرویز قاسمی؛ محمدرضا احمدخانی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا


بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 249-267

10.22124/plid.2021.16485.1458

شیدا احمدی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا