نویسنده = ������������ ��������
تناوب مفعول- موضوع حرف اضافه‌ای در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 37-61

10.22124/plid.2019.11363.1311

زهرا قانع؛ والی رضایی؛ رضوان متولیان نایینی