نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������
فارسی‌ستیزی در یک سدۀ اخیر در افغانستان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 7-33

10.22124/plid.2023.24197.1626

محرم رضایتی کیشه خاله؛ بسم الله برهانی


تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 63-98

10.22124/plid.2020.12257.1334

محرم رضایتی کیشه خاله؛ مریم دانای طوس؛ کیومرث خانبابازاده