کلیدواژه‌ها = بسامد
محدودیت عملکرد فرایند هماهنگی واکه‌ای در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 223-240

10.22124/plid.2023.25030.1647

پرویز قاسمی؛ محمدرضا احمدخانی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا